Ứng dụng từ Microsoft Corporation

Facebook Facebook
Xếp hạng: 21244
Miễn phí
Video Video
Xếp hạng: 1190
Miễn phí
Nhạc Nhạc
Xếp hạng: 9250
Miễn phí
OneDrive OneDrive
Xếp hạng: 829
Miễn phí
Tiết kiệm Pin Tiết kiệm Pin
Xếp hạng: 246
Miễn phí
Sức khỏe và Thể chất Sức khỏe và Thể chất
Xếp hạng: 62
Miễn phí
Du lịch Du lịch
Xếp hạng: 20
Miễn phí
Thực phẩm và Đồ uống Thực phẩm và Đồ uống
Xếp hạng: 21
Miễn phí
Thời tiết Thời tiết
Xếp hạng: 882
Miễn phí
Tin tức Tin tức
Xếp hạng: 83
Miễn phí
Thể thao Thể thao
Xếp hạng: 148
Miễn phí
Tài chính Tài chính
Xếp hạng: 37
Miễn phí
YouTube YouTube
Xếp hạng: 894
Miễn phí
Preview for Developers Preview for Developers
Xếp hạng: 1768
Miễn phí
Tệp Tệp
Xếp hạng: 642
Miễn phí
PDF Reader PDF Reader
Xếp hạng: 158
Miễn phí
Office Lens Office Lens
Xếp hạng: 245
Miễn phí
Live Lock Screen BETA Live Lock Screen BETA
Xếp hạng: 433
Miễn phí
Khoảnh khắc Phim Khoảnh khắc Phim
Xếp hạng: 156
Miễn phí
Bing Translator Bing Translator
Xếp hạng: 252
Miễn phí
Authenticator Authenticator
Xếp hạng: 45
Miễn phí
Photosynth Photosynth
Xếp hạng: 299
Miễn phí
Fresh Paint Fresh Paint
Xếp hạng: 192
Miễn phí
Microsoft Remote Desktop Preview Microsoft Remote Desktop Preview
Xếp hạng: 31
Miễn phí
Office 365 Admin Office 365 Admin
Xếp hạng: 3
Miễn phí
Dev Center Dev Center
Xếp hạng: 39
Miễn phí
Lync 2013 Lync 2013
Xếp hạng: 12
Miễn phí
Windows App Studio Sample App Windows App Studio Sample App
Xếp hạng: 13
Miễn phí
Help+Tips Help+Tips
Xếp hạng: 3
Miễn phí
World Clock World Clock
Xếp hạng: 24
Miễn phí
IE Data Savings IE Data Savings
Xếp hạng: 3
Miễn phí
Level Level
Xếp hạng: 25
Miễn phí
Danh sách Đọc Windows Danh sách Đọc Windows
Xếp hạng: 8
Miễn phí
GroupMe GroupMe
Xếp hạng: 6
Miễn phí
Unit Converter Unit Converter
Xếp hạng: 16
Miễn phí
#wpdev #wpdev
Xếp hạng: 3
Miễn phí
MSDN Voice Search MSDN Voice Search
Xếp hạng: 7
Miễn phí
Lync 2010 Lync 2010
Xếp hạng: 15
Miễn phí
TouchDevelop TouchDevelop
Xếp hạng: 3
Miễn phí
AppStudio Contoso Sample App AppStudio Contoso Sample App
Xếp hạng: 1
Miễn phí
Yammer Yammer
Xếp hạng: 3
Miễn phí
Channel 9 Channel 9
Xếp hạng: 5
Miễn phí
Shopping List Shopping List
Xếp hạng: 4
Miễn phí
Where's My App? Where's My App?
Xếp hạng: 1
Miễn phí
My Server 2012 R2 My Server 2012 R2
Xếp hạng: 1
Miễn phí
Flashcards Flashcards
Xếp hạng: 3
Miễn phí
Microsoft IT Showcase Microsoft IT Showcase
Xếp hạng: 1
Miễn phí
Microsoft Tag app Microsoft Tag app
Xếp hạng: 9
Miễn phí
< trước đó | tiếp theo >