Ứng dụng từ Microsoft Corporation

Facebook Facebook
Xếp hạng: 25954
Miễn phí
Video Video
Xếp hạng: 2612
Miễn phí
Nhạc Nhạc
Xếp hạng: 20491
Miễn phí
OneDrive OneDrive
Xếp hạng: 2648
Miễn phí
Tiết kiệm Pin Tiết kiệm Pin
Xếp hạng: 593
Miễn phí
YouTube YouTube
Xếp hạng: 1154
Miễn phí
Thời tiết Thời tiết
Xếp hạng: 1103
Miễn phí
Tin tức Tin tức
Xếp hạng: 129
Miễn phí
Tài chính Tài chính
Xếp hạng: 57
Miễn phí
Thể thao Thể thao
Xếp hạng: 204
Miễn phí
Du lịch Du lịch
Xếp hạng: 38
Miễn phí
Sức khỏe và Thể chất Sức khỏe và Thể chất
Xếp hạng: 89
Miễn phí
Thực phẩm và Đồ uống Thực phẩm và Đồ uống
Xếp hạng: 31
Miễn phí
Windows Insider Windows Insider
Xếp hạng: 302
Miễn phí
Tệp Tệp
Xếp hạng: 857
Miễn phí
Preview for Developers Preview for Developers
Xếp hạng: 1859
Miễn phí
Office Lens Office Lens
Xếp hạng: 376
Miễn phí
PDF Reader PDF Reader
Xếp hạng: 180
Miễn phí
Translator Translator
Xếp hạng: 467
Miễn phí
Live Lock Screen BETA Live Lock Screen BETA
Xếp hạng: 477
Miễn phí
Microsoft Math Microsoft Math
Xếp hạng: 3
Miễn phí
Khoảnh khắc Phim Khoảnh khắc Phim
Xếp hạng: 235
Miễn phí
Authenticator Authenticator
Xếp hạng: 63
Miễn phí
Photosynth Photosynth
Xếp hạng: 364
Miễn phí
Fresh Paint Fresh Paint
Xếp hạng: 238
Miễn phí
Help+Tips Help+Tips
Xếp hạng: 7
Miễn phí
Microsoft Remote Desktop Preview Microsoft Remote Desktop Preview
Xếp hạng: 49
Miễn phí
Lync 2010 Lync 2010
Xếp hạng: 16
Miễn phí
Windows App Studio Sample App Windows App Studio Sample App
Xếp hạng: 16
Miễn phí
Lync 2013 Lync 2013
Xếp hạng: 14
Miễn phí
IE Data Savings IE Data Savings
Xếp hạng: 5
Miễn phí
Danh sách Đọc Windows Danh sách Đọc Windows
Xếp hạng: 9
Miễn phí
World Clock World Clock
Xếp hạng: 24
Miễn phí
Office 365 Admin Office 365 Admin
Xếp hạng: 5
Miễn phí
MSDN Voice Search MSDN Voice Search
Xếp hạng: 10
Miễn phí
GroupMe GroupMe
Xếp hạng: 8
Miễn phí
Level Level
Xếp hạng: 27
Miễn phí
TouchDevelop TouchDevelop
Xếp hạng: 5
Miễn phí
Dev Center Dev Center
Xếp hạng: 44
Miễn phí
Microsoft Global Startup Directory Microsoft Global Startup Directory
Xếp hạng: 1
Miễn phí
Unit Converter Unit Converter
Xếp hạng: 18
Miễn phí
#wpdev #wpdev
Xếp hạng: 4
Miễn phí
HealthVault HealthVault
Xếp hạng: 2
Miễn phí
Field Medic Field Medic
Không có đánh giá
Miễn phí
City Art Search City Art Search
Xếp hạng: 3
Miễn phí
Yammer Yammer
Xếp hạng: 3
Miễn phí
Microsoft IT Showcase Microsoft IT Showcase
Xếp hạng: 1
Miễn phí
 
< trước đó | tiếp theo >