Ứng dụng từ Microsoft Corporation

Facebook Facebook
Xếp hạng: 28097
Miễn phí
Video Video
Xếp hạng: 2933
Miễn phí
Nhạc Nhạc
Xếp hạng: 26876
Miễn phí
OneDrive OneDrive
Xếp hạng: 4720
Miễn phí
YouTube YouTube
Xếp hạng: 1364
Miễn phí
Tiết kiệm Pin Tiết kiệm Pin
Xếp hạng: 745
Miễn phí
Thể thao Thể thao
Xếp hạng: 248
Miễn phí
Du lịch Du lịch
Xếp hạng: 51
Miễn phí
Sức khỏe và Thể chất Sức khỏe và Thể chất
Xếp hạng: 112
Miễn phí
Thời tiết Thời tiết
Xếp hạng: 1259
Miễn phí
Tin tức Tin tức
Xếp hạng: 157
Miễn phí
Tài chính Tài chính
Xếp hạng: 77
Miễn phí
Thực phẩm và Đồ uống Thực phẩm và Đồ uống
Xếp hạng: 42
Miễn phí
Tệp Tệp
Xếp hạng: 956
Miễn phí
contacts+message backup contacts+message backup
Xếp hạng: 13
Miễn phí
Windows Insider Windows Insider
Xếp hạng: 586
Miễn phí
PDF Reader PDF Reader
Xếp hạng: 194
Miễn phí
Office Lens Office Lens
Xếp hạng: 465
Miễn phí
Preview for Developers Preview for Developers
Xếp hạng: 1889
Miễn phí
Fresh Paint Fresh Paint
Xếp hạng: 269
Miễn phí
Translator Translator
Xếp hạng: 656
Miễn phí
Photosynth Photosynth
Xếp hạng: 406
Miễn phí
Help+Tips Help+Tips
Xếp hạng: 9
Miễn phí
Khoảnh khắc Phim Khoảnh khắc Phim
Xếp hạng: 271
Miễn phí
Live Lock Screen BETA Live Lock Screen BETA
Xếp hạng: 507
Miễn phí
Microsoft Remote Desktop Microsoft Remote Desktop
Xếp hạng: 59
Miễn phí
Authenticator Authenticator
Xếp hạng: 74
Miễn phí
Office 365 Partner Admin Office 365 Partner Admin
Không có đánh giá
Miễn phí
Microsoft Math Microsoft Math
Xếp hạng: 6
Miễn phí
Office 365 Admin Office 365 Admin
Xếp hạng: 7
Miễn phí
Lync 2013 Lync 2013
Xếp hạng: 15
Miễn phí
City Art Search City Art Search
Xếp hạng: 5
Miễn phí
Danh sách Đọc Windows Danh sách Đọc Windows
Xếp hạng: 11
Miễn phí
Windows App Studio Sample App Windows App Studio Sample App
Xếp hạng: 16
Miễn phí
IE Data Savings IE Data Savings
Xếp hạng: 5
Miễn phí
Lync 2010 Lync 2010
Xếp hạng: 16
Miễn phí
World Clock World Clock
Xếp hạng: 27
Miễn phí
Dev Center Dev Center
Xếp hạng: 46
Miễn phí
TouchDevelop TouchDevelop
Xếp hạng: 5
Miễn phí
GroupMe GroupMe
Xếp hạng: 8
Miễn phí
Level Level
Xếp hạng: 28
Miễn phí
Unit Converter Unit Converter
Xếp hạng: 19
Miễn phí
HealthVault HealthVault
Xếp hạng: 2
Miễn phí
#wpdev #wpdev
Xếp hạng: 6
Miễn phí
Microsoft Global Startup Directory Microsoft Global Startup Directory
Xếp hạng: 2
Miễn phí
Chứng chỉ Chứng chỉ
Xếp hạng: 1
Miễn phí
Microsoft IT Showcase Microsoft IT Showcase
Xếp hạng: 1
Miễn phí
 
< trước đó | tiếp theo >