Bắt đầu

Bắt đầu với Windows Phone

Dưới đây là tóm tắt nhanh về các tính năng cơ bản trên Windows Phone—những tính năng như thực hiện cuộc gọi, gửi tin nhắn văn bản và tải xuống ứng dụng.

Bạn đang tìm kiếm thêm? Hãy xem phần Tính năng mới trong Windows Phone 8.1 để xem tất cả tính năng mới tuyệt vời.

Cho chúng tôi biết cảm nghĩ của bạn