Podmienky používania         

Uverejnené: september 2014. Účinnosť: september 2014.

AK BÝVATE V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH, VZŤAHUJE SA NA VÁS ČLÁNOK 7 OBSAHUJÚCI ZÁVÄZNÚ KLAUZULU O ROZHODCOVSKOM KONANÍ A USTANOVENIE O VZDANÍ SA PRÁVA NA SKUPINOVÚ ŽALOBU. OVPLYVŇUJE VAŠE PRÁVA TÝKAJÚCE SA SPÔSOBU RIEŠENIA PRÍPADNÝCH SPOROV SO SPOLOČNOSŤOU MICROSOFT. PREČÍTAJTE SI PRÍSLUŠNÝ ČLÁNOK.

Ďakujeme, že ste si vybrali spoločnosť Microsoft. Toto je zmluva medzi vami a spoločnosťou Microsoft (alebo podľa miesta vášho bydliska niektorou z jej afilácií), ktorá popisuje vaše práva na používanie softvéru a služieb uvedených v článku 1.1. Kvôli jednoduchosti sme niektoré podmienky tejto zmluvy spracovali vo forme otázok a odpovedí. Mali by ste sa oboznámiť s celou zmluvou, pretože všetky uvedené podmienky sú dôležité a ako celok tvoria právnu zmluvu, ktorá bude po vyjadrení vášho súhlasu s týmito podmienkami pre vás záväzná.

1. Rozsah zmluvy, jej odsúhlasenie a zmeny

1.1. Ktoré služby sú predmetom tejto zmluvy? Táto zmluva sa vzťahuje na používanie hier, obsahu, aplikácií a služieb pre konzoly Xbox vrátane služieb Xbox Live, SmartGlass, Games for Windows – Live, Xbox Video, Xbox Music a Windows Phone Store/Marketplace (vrátane akéhokoľvek obchodu prevádzkovaného pod značkou partnera služby Windows Phone prepojeného s touto zmluvou), a to vrátane služieb alebo softvérových aplikácií, ktoré vám umožňujú vysielať, preberať, zobrazovať alebo používať určitý digitálny obsah, napríklad hudbu, video, hry, aplikácie alebo ďalší obsah, ktorý spoločnosť Microsoft príležitostne sprístupni („služby“). K službám môžete pristupovať z konzol Xbox One a Xbox 360, osobného počítača, mobilného zariadenia, prenosného prehrávača médií, iných zariadení oprávnených spoločnosťou Microsoft (každé z nich označované ako „oprávnené zariadenie“) alebo on-line. Ak používate dané služby, musíte dodržiavať tieto podmienky („táto zmluva“).

1.2. Existujú dodatočné licenčné podmienky pre používanie služieb? Naším cieľom je vytvoriť bezpečnejšie prostredie, takže pri používaní služieb musia používatelia dodržiavať nasledujúce podmienky, ktoré sú všetky súčasťou tejto zmluvy:

· tieto podmienky používania,

· pravidlá používania služby Xbox Live (http://www.xbox.com/usagerules),

· politiku ochrany pred nevyžiadanou poštou spoločnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951) a

· pravidlá správania (http://www.xbox.com/legal/codeofconduct).

1.3. Existujú dodatočné podmienky používania služieb alebo obsahu prístupného prostredníctvom služieb? Identifikujeme poskytovateľa každej aplikácie dostupnej v rámci alebo prostredníctvom služieb. Pre niektoré hry, aplikácie, obsah, služby on-line, reklamy alebo udalosti (napríklad stávky alebo súťaže) tretích strán, ktoré sú dostupné priamo v službách alebo prostredníctvom nich („funkcie tretích strán“), môžu byť poskytované osobitné alebo dodatočné zmluvné podmienky, zásady ochrany osobných údajov a ďalšie podmienky, ktorými sa riadi vaše používanie týchto funkcií tretích strán (súhrnne označované ako „dodatočné podmienky“).

Štandardné licenčné podmienky pre aplikácie uvedené na konci tejto zmluvy sú dodatočnými podmienkami medzi vami a poskytovateľom aplikácie. Tieto podmienky sa vzťahujú na vaše používanie aplikácie prevzatej prostredníctvom služby Windows Phone Store/Marketplace, pokiaľ sa s aplikáciou neposkytujú iné licenčné podmienky. Ak aplikácia poskytuje prístup k dodatočným funkciám tretích strán, môže podliehať ďalším dodatočným podmienkam, napríklad podmienkam používania služby alebo zásadám ochrany osobných údajov.

Spoločnosť Microsoft je zmluvnou stranou dodatočných podmienok iba vtedy, ak je poskytovateľom príslušných služieb alebo aplikácie. Spoločnosť Microsoft vám neposkytuje licenciu na žiadne duševné vlastníctvo v rámci akýchkoľvek funkcií tretích strán sprístupnených prostredníctvom služieb. Pokiaľ to zákon nevyžaduje inak, spoločnosť Microsoft nezodpovedá za:

· funkcie tretích strán,

· vaše používanie funkcií tretích strán,

· obsah funkcií tretích strán,

· zákaznícku podporu pre funkcie tretích strán ani

· žiadne záruky ani nároky týkajúce sa funkcií tretích strán.

Na funkcie tretích strán sa nevzťahuje táto zmluva ani prehlásenia o ochrane osobných údajov, na ktoré sa v tejto zmluve odkazuje. Dodatočné podmienky, ktorými sa riadi používanie týchto funkcií, žiadnym spôsobom neupravujú žiadne podmienky tejto zmluvy.

Skripty alebo kód tretej strany, ktoré sú prepojené s týmito službami alebo na ktoré sa z týchto služieb odkazuje, vám na základe licencie neposkytuje spoločnosť Microsoft, ale tretie strany, ktoré takýto kód vlastnia.

1.4 Ako môžem vyjadriť svoj súhlas s touto zmluvou? Používaním služieb alebo prístupom k nim, prípadne vyjadrením súhlasu s týmito podmienkami tam, kde je táto možnosť k dispozícii v rámci používateľského rozhrania, súhlasíte s dodržiavaním podmienok tejto zmluvy bez akýchkoľvek úprav z vašej strany. Ak s podmienkami zmluvy nesúhlasíte, služby nesmiete používať.

1.5 Aký vek musím dosahovať, ak chcem používať služby? Používaním služieb prehlasujete, že ste dosiahli vek plnoletosti v krajine, v ktorej bývate, a súhlasíte s tým, že budete viazaní touto zmluvou, prípadne že ste rodičom alebo zákonným opatrovníkom neplnoletej osoby, ktorá má konto spojené s vaším, a súhlasíte s podmienkami tejto zmluvy v jej mene. Na používanie služieb sa vyžaduje konto spoločnosti Microsoft. Ak budete chcieť používať svoje konto spoločnosti Microsoft s ostatnými službami spoločnosti Microsoft, pravdepodobne budete musieť vyjadriť súhlas s ďalšími podmienkami používania a poskytnúť ďalšie informácie.

1.6 Môže spoločnosť Microsoft zmeniť túto zmluvu po tom, ako s ňou vyjadrím súhlas? Áno. Spoločnosť Microsoft môže tieto podmienky občas zmeniť alebo doplniť. V takom prípade vás budeme informovať buď prostredníctvom používateľského rozhrania, e-mailovým oznámením, alebo iným primeraným spôsobom. Používanie služieb po dni uvedenia zmien do účinnosti bude znamenať váš súhlas so zmenenými podmienkami. Ak so zmenami nesúhlasíte, služby musíte prestať používať a podľa pokynov uvedených v článku 6.10 musíte zrušiť všetky platené služby. Inak sa na vás budú vzťahovať nové podmienky.

1.7 Aké typy zmien služieb môžem očakávať v službách? Neustále pracujeme na vylepšovaní služieb a kedykoľvek ich môžeme zmeniť. Okrem toho existujú dôvody, pre ktoré spoločnosť Microsoft môže prestať poskytovať časti služieb, vrátane nevýhodnosti ďalšieho poskytovania týchto služieb, z dôvodu technologického pokroku, potreby zmeny na základe odozvy zákazníkov, nemožnosti sprístupňovať materiály tretích strán na základe zmlúv s týmito stranami alebo pri externých problémoch, ktoré spôsobujú, že je nevhodné alebo nepraktické pokračovať v ich poskytovaní. Služby alebo ich funkcie môžeme vydávať vo verzii beta, ktorá nemusí fungovať správne alebo rovnako ako konečná verzia. Môžeme, okrem iného: (i) obmedziť alebo limitovať prístup k službám, (ii) získavať informácie z oprávneného zariadenia a akéhokoľvek pripojeného periférneho zariadenia používaného na pripojenie k službám, ak je to potrebné na prevádzku a zabezpečenie služieb a vymáhanie dodržiavania tejto zmluvy a (iii) upgradovať, upravovať, odvolať, pozastaviť alebo ukončiť akúkoľvek funkčnosť alebo funkciu služieb alebo akéhokoľvek hardvéru alebo softvéru súvisiaceho so službami alebo s oprávneným zariadením, a to občas bez predchádzajúceho oznámenia. Môžeme tak urobiť automatickým prevzatím súvisiaceho softvéru priamo do vášho oprávneného zariadenia vrátane softvéru, ktorý vám zabraňuje pristupovať k službám, hrať pirátske hry alebo používať neoprávnené hardvérové periférne zariadenia.

1.8 Ako možno používať pridružené kontá? Pre niektoré časti služieb môžete nastaviť dodatočné kontá, ktoré sú závislé od vášho konta („pridružené kontá“). Súhlasíte s tým, že budete viazaní touto zmluvou pre akékoľvek pridružené kontá (vrátane kont pre neplnoleté osoby), ktorých držiteľom ste teraz alebo ktoré vytvoríte neskôr, a že zodpovedáte za všetky činnosti, ktoré sa uskutočňujú prostredníctvom vášho konta služieb a akýchkoľvek pridružených kont. Môžeme vymedziť osoby, ktoré môžu používať vaše konto služieb alebo akékoľvek pridružené kontá, alebo obmedziť počet zariadení, z ktorých môžete pristupovať k službám. Ak pridružené konto dovolíte alebo umožníte používať neplnoletej osobe, potom:

Prehlasujete, že ste rodičom alebo zákonným opatrovníkom tejto neplnoletej osoby.

Beriete na vedomie, že niektoré funkcie služieb a niektorý obsah dostupný prostredníctvom služieb môžu obsahovať materiály, ktoré sú nevhodné pre neplnoleté osoby, alebo môžu používateľov takýmto materiálom vystaviť. Súhlasíte s tým, že budete dozerať na používanie služieb neplnoletou osobou, ktorej ste povolili ich používanie. Služby nie sú určené na používanie deťmi mladšími ako 13 rokov bez dozoru dospelej osoby.

Beriete na vedomie, že ponúkame nastavenia, aby ste mohli riadiť svoje nákupy a obmedziť prístup k materiálom, ktoré môžu byť nevhodné pre neplnoleté osoby. V konzolách Xbox 360 a Xbox One a pre niektoré súčasti služieb napríklad ponúkame funkciu „Rodinné nastavenia“. Nastavenia si môžete pozrieť alebo zmeniť v aplikácii pre nastavenia konzoly alebo na lokalite http://www.xbox.com/account. Ďalšie informácie o našich nastaveniach sú k dispozícii na lokalite http://www.xbox.com/support.

Môžete získať podrobné údaje o profile, používaní a aktivite neplnoletých osôb, ktoré majú pridružené konto. To zahŕňa hrané hry, prevzaté aplikácie, videá (televízne relácie a filmy), ktoré dieťa pozeralo v službe Xbox Video, prehrávanú hudbu, činnosti prehľadávania a vyhľadávania (pomocou aplikácie Internet Explorer v konzole) a históriu vynútenia (vrátane sťažností, ktoré vzniesol používateľ pridruženého konta alebo ktoré boli vznesené proti nemu, dočasného pozastavenia alebo zákazov v službách). Môže tiež obsahovať históriu nákupov, žiadosti o priateľstvo a zoznamy priateľov (vrátane prístupov k aplikáciám sociálnych sietí), históriu komunikácie (vrátane správ a príloh) a používanie aplikácií v rámci služieb (vrátane prezeraného obsahu).

Ste zodpovední za akékoľvek materiály, ku ktorým používateľ vášho konta služieb pristupuje alebo ku ktorým je mu zamietnutý prístup (aj ako dôsledok vášho používania alebo nepoužívania funkcie Rodičovská kontrola). Beriete na vedomie, že používanie našich nastavení nenahrádza osobné dozeranie na neplnoleté osoby, ktoré používajú vaše konto služieb.

Ak používate pridružené konto, beriete na vedomie, že majiteľ konta služieb má plnú kontrolu nad vaším pridruženým kontom. Táto kontrola zahŕňa právo na: (i) ukončenie služieb, (ii) zrušenie alebo úpravu vášho pridruženého konta kedykoľvek, (iii) prístup a úpravu funkcie Rodičovská kontrola pre vaše pridružené konto a (iv) prijímanie oznámení od nás. V niektorých prípadoch táto kontrola zahŕňa tiež kontrolu možností nakupovania z vášho pridruženého konta a možnosť vyžadovať a prijímať vo vzťahu k pridruženému kontu informácie týkajúce sa používania zariadenia a služieb. Zhromažďujeme údaje o profile, používaní a aktivite týkajúce sa vášho pridruženého konta a poskytujeme ich majiteľovi konta služieb. Ak ste používateľom pridruženého konta, táto zmluva sa vzťahuje na vaše používanie služieb s výnimkou nasledujúcich článkov: 1.8 (okrem tohto odseku začínajúceho slovami „Ak používate pridružené konto...“, ktorý sa vzťahuje na používateľov pridružených kont), 6 (Platba) a 15 (Oznámenia zmluvným stranám).

1.9 Existujú v súvislosti so službami zakázané aktivity? Služby nesmiete používať spôsobom, ktorý by poškodil ostatných alebo služby. Nesmiete napríklad:

• používať služby s cieľom poškodenia, ohrozenia alebo obťažovania iných osôb, organizácií alebo spoločnosti Microsoft,

• poškodzovať, znemožňovať, preťažovať ani narúšať služby (ani akúkoľvek sieť alebo oprávnené zariadenie pripojené k službám),

• postúpiť, predávať ani ďalej distribuovať žiadnu časť služieb ani prístup k službám vrátane predaja alebo zakúpenia konta,

• zdieľať heslo vášho konta ani inak oprávňovať tretiu stranu na prístup alebo používanie služieb vo vašom mene, pokiaľ na to neposkytneme schválený mechanizmus,

• umožniť neoprávneným aplikáciám tretích strán prístup k službám,

• používať služby ani žiadny obsah služieb na komerčné účely,

• využívať ani pokúšať sa o využívanie žiadnych neoprávnených prostriedkov na úpravu, presmerovanie alebo získanie prístupu k službám,

• využívať na prístup k službám, ich používanie ani na kopírovanie alebo vymazávanie údajov zo služieb žiadny automatizovaný proces ani službu (napríklad automatický prehľadávač typu BOT, indexáciu (spidering), pravidelné dočasné ukladanie (caching) informácií uložených spoločnosťou Microsoft alebo metavyhľadávač),

• získavať (alebo sa pokúšať o získavanie) akýchkoľvek údajov zo služieb alebo súvisiaceho hardvéru, okrem údajov, ktoré sme pre vás zámerne sprístupnili, alebo

• používať služby ani súvisiaci hardvér na navrhovanie, vývoj alebo aktualizáciu neoprávneného softvéru,

• podvodne zvyšovať počet hier ani iným spôsobom manipulovať služby vrátane používania skriptov a/alebo iného automatizovaného procesu,

• používať neoprávnený softvér alebo hardvér na prístup k službám ani upravovať oprávnené zariadenie akýmkoľvek neoprávneným spôsobom (napríklad prostredníctvom neoprávneným opráv, neoprávnených upgradov alebo neoprávnených preberaní). Súhlasíte s tým, že máme právo odosielať údaje, aplikácie a iný obsah do akéhokoľvek softvéru alebo hardvéru, ktorý používate na prístup k službám, na účely zistenia neoprávnených úprav a/alebo deaktivácie upraveného zariadenia; ani

• služby, žiadnu hru, aplikáciu ani iný obsah dostupný alebo prístupný prostredníctvom služieb ani žiadny hardvér súvisiaci so službami alebo s oprávneným zariadením sa nesmiete pokúšať rozkladať, dekompilovať, vytvárať z nich odvodené produkty, spätne analyzovať, upravovať, udeľovať ďalšie sublicencie, distribuovať ani používať na žiadne iné účely. V opačnom prípade môžeme zrušiť vaše konto a váš prístup k službám a môžeme vymáhať ďalšie zákonné náhrady. Ak to uznáme za vhodné, môžeme podniknúť akékoľvek právne kroky voči používateľom, ktorí narušia naše systémy alebo zabezpečenie siete, porušia túto zmluvu alebo akékoľvek dodatočné podmienky, ktoré sú do zmluvy zahrnuté alebo na ktoré sa v nej odkazuje. Takýmto používateľom tiež môže byť uložená trestná alebo občianskoprávna zodpovednosť.

2. Obsah

2.1. Kto vlastní obsah, ktorý pridám do služieb? Neuplatňujeme si nárok na vlastníctvo obsahu, ktorý poskytujete v službách. Váš obsah zostáva vaším vlastníctvom. Neriadime, neoverujeme ani neodporúčame obsah, ktorý ste vy alebo iní používatelia sprístupnili v službách.

2.2. Kto môže získať prístup k môjmu obsahu? Vy určujete, kto môže získať prístup k vášmu obsahu. Ak zdieľate obsah v rámci verejných oblastí služieb alebo v rámci zdieľaných oblastí dostupných ostatným osobám, ktoré ste si vybrali, potom môže obsah používať spoločnosť Microsoft a každý, s kým ho zdieľate. Keď ostatným osobám poskytnete prístup k vášmu obsahu v službách, udeľujete im bezplatné, nevýhradné povolenie na používanie, reprodukovanie, distribuovanie, zobrazovanie, prenos a oznamovanie obsahu verejnosti výlučne v súvislosti so službami. Ak je príspevkom fotografia alebo iný digitálny obrázok, výslovne sa tiež vzdávate akýchkoľvek a všetkých práv na súkromie a ochranu osobnosti v súvislosti s obrázkom. Ak nechcete, aby iné osoby mali takéto práva, nepoužívajte služby na zdieľanie vášho obsahu.

Ak odošlete hodnotenie alebo posudok aplikácie, ktorú ste prevzali prostredníctvom služby Windows Phone Store, môžete dostať e-mail od spoločnosti Microsoft. Tento e-mail bude zahŕňať obsah od poskytovateľa aplikácie. Každý takýto e-mail pochádza od spoločnosti Microsoft. Vašu e-mailovú adresu nezdieľame so žiadnymi poskytovateľmi aplikácií, ktoré ste prevzali prostredníctvom služby Windows Phone Store/Marketplace. Ak dostanete takýto e-mail, môžete použiť prepojenie v ňom uvedené a požiadať o nezasielanie ďalších e-mailov takéhoto typu.

2.3. Ako zaobchádza spoločnosť Microsoft s mojím obsahom? Ste si vedomí toho, že spoločnosť Microsoft môže používať, upravovať, prispôsobovať reprodukovať, distribuovať, zverejňovať a zobrazovať obsah zverejnený v službách, a týmto spoločnosti Microsoft, jej afiláciám, predajcom, distribútorom, poskytovateľom služieb, partnerom a/alebo dodávateľom udeľujete takéto právo. Medzi takýto obsah patrí vaše meno, menovka hráča, motto, avatar, pôvodný obsah sprevádzajúci klipy DVR hier alebo ďalšie informácie, ktoré poskytnete v súvislosti s obsahom. Tieto práva sa uplatňujú výlučne v rozsahu potrebnom na poskytovanie služieb.

2.4. Aký typ obsahu nie je povolený alebo obmedzený? Obsah porušujúci túto zmluvu (ktorá zahŕňa aj politiku ochrany pred nevyžiadanou poštou spoločnosti Microsoft a pravidlá správania spoločnosti Microsoft) alebo miestne zákony nie je povolený v týchto službách. Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo kontrolovať obsah z hľadiska dodržiavania podmienok tejto zmluvy. V rámci úsilia o ochranu služieb alebo svojich zákazníkov a dodržiavania tejto zmluvy môže spoločnosť Microsoft blokovať alebo inak obmedzovať doručovanie ľubovoľného typu obsahu, e-mailov, okamžitých správ alebo iného typu komunikačných prostriedkov do alebo z týchto služieb. Musíte rešpektovať práva interpretov, autorov, pôvodcov a tvorcov. Obsah môže byť chránený autorským právom. Osoby zobrazené v obsahu môžu mať právo kontrolovať použitie svojich snímok. Ak zdieľate obsah v službách spôsobom, ktorý porušuje autorské práva ostatných, iné práva na ochranu duševného vlastníctva alebo vlastnícke práva, práva na súkromie alebo ochranu osobných údajov, porušujete túto zmluvu (a porušujete ostatné práva a pravdepodobne aj zákon). Prehlasujete a zaručujete sa, že disponujete všetkými právami potrebnými na udelenie práv uvedených v tomto článku a že používanie daného obsahu nie je porušením zákona. Za váš obsah vám nebudeme platiť. Môžeme odmietnuť publikovanie vášho obsahu z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Môžeme odstrániť váš obsah zo služieb kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu vrátane situácie, keď: (i) porušujete túto zmluvu, (ii) obsah prekračuje obmedzenia pre ukladací priestor alebo veľkosť súborov, (iii) obsah sa poskytuje v snahe zmanipulovať hodnotenia alebo rebríčky akejkoľvek aplikácie alebo (iv) sme zrušili alebo pozastavili služby.

2.5. Aké obmedzenia sa vzťahujú na môj prístup a používanie obsahu spoločnosti Microsoft a tretích strán? Z akéhokoľvek dôvodu môžeme zrušiť prístup k obsahu spoločnosti Microsoft a tretích strán, ktorý súvisí s vaším kontom. Môžeme tiež odstrániť alebo deaktivovať hry, aplikácie alebo služby na vašom oprávnenom zariadení s cieľom chrániť služby, poskytovateľov aplikácií, sieťových operátorov alebo akékoľvek iné dotknuté alebo potenciálne dotknuté strany. Niektorý obsah a aplikácie dostupné v službách môžu byť občas nedostupné alebo môžu byť ponúkané iba obmedzený čas pre zmluvné alebo iné obmedzenia, napríklad pre oblasť vášho konta. Preto pravdepodobne nebudete môcť znova prevziať obsah alebo aplikácie ani znova vysielať určitý obsah, ktorý ste si zakúpili. Napríklad ak ste v konte zmenili oblasť, pravdepodobne si budete musieť znova zakúpiť obsah alebo aplikácie, ktoré ste mali k dispozícii a zaplatili ste za ne vo vašej predchádzajúcej oblasti. Okrem rozsahu, v akom to vyžaduje rozhodné právo, nemáme žiadny záväzok poskytovať a znova preberať alebo nahradzovať žiadny obsah ani aplikáciu, ktorú ste si predtým zakúpili. Ak od vlastníkov obsahu dostaneme informácie o dátumoch nedostupnosti ich obsahu, pokúsime sa vám tieto informácie poskytnúť.

2.6. Kto je zodpovedný za údaje a obsah? Za zálohovanie údajov a obsahu, ktorý uložíte v rámci služieb, zodpovedáte vy sami. V prípade zrušenia alebo pozastavenia služieb môžeme natrvalo odstrániť vaše údaje a obsah z našich serverov. Po zrušení alebo pozastavení služieb nemáme žiadny záväzok vrátiť vám údaje a obsah. Ak sú údaje a obsah uložené s dátumom uplynutia doby účinnosti, od tohto dátumu môžeme údaje a obsah odstrániť. Odstránené údaje a obsah sa nemusia dať obnoviť.

3. Zrušenie služieb

3.1. Čo sa stane, ak nedodržím podmienky tejto zmluvy? Ak porušujete túto zmluvu, môžeme voči vám prijať opatrenia vrátane, ale nie výhradne, odstránenia vášho obsahu zo služieb, pozastavenia alebo zrušenia prístupu k službám, požiadania o zdržiavanie sa určitých aktivít, blokovania prístupu vašej konzoly alebo zariadenia k službám a/alebo nahlásenia týchto aktivít príslušným orgánom. V prípade, že pre porušenie tejto zmluvy voči vám prijmeme opatrenia, môžeme natrvalo odstrániť a vy môžete natrvalo stratiť niektoré alebo všetky svoje informácie alebo obsah konta spoločnosti Microsoft a/alebo úplne zrušiť dané služby. Odstránený obsah sa nemusí dať obnoviť.

3.2. Môžem stratiť prístup k službám aj z iných dôvodov? Áno. Ak sa zaregistrujete v platenej časti služieb a nezaplatíte načas za používanie, môžeme príslušnú službu pozastaviť alebo zrušiť (ďalšie podrobnosti nájdete v článku 6.1).

3.3. Ako môžem služby ukončiť? Služby môžete ukončiť kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu. Môžete to urobiť tak, že prejdete na lokalitu http://support.xbox.com/billing-and-subscriptions/account-management/xbox-live-account-management a použijete postup na zrušenie konta. Ak chcete zrušiť platenú časť služieb, pozrite si článok 6.10. Ak rušíte svoje služby, svoj obsah z nich najrýchlejšie odstránite tak, že ho manuálne odstránite z jednotlivých súčastí služieb (napríklad manuálne odstránite svoje e-maily). Upozorňujeme však, že odstránený obsah alebo obsah priradený k zrušenému kontu nemusí byť pre vás prístupný, ale môže sa na určité obdobie zachovať v našich systémoch.

3.4. Čo sa stane v prípade zrušenia alebo ukončenia mojich služieb? Ak sa vaše služby zrušia alebo ukončia (či už z vašej, alebo z našej strany), okamžite strácate právo na ich používanie. Ak dôjde k zrušeniu alebo ukončeniu vašich služieb, môžeme natrvalo odstrániť z našich serverov informácie, ktoré sa týkajú vášho konta, vrátane vášho obsahu a nie sme povinní vrátiť vám žiadny obsah.

4. Ochrana osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Prehlásenia o ochrane osobných údajov pre služby (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=259655) a pre službu Windows Phone (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=247437) popisujú, ako používame a chránime váš obsah a akékoľvek informácie, ktoré o vás zhromažďujeme. Prehlásenia o ochrane osobných údajov sú do tejto zmluvy zahrnuté odkazom. Používaním služieb alebo súhlasom s týmito podmienkami dávate spoločnosti Microsoft súhlas, že môže zhromažďovať, používať a zverejňovať váš obsah a informácie tak, ako je to uvedené v Prehláseniach o ochrane osobných údajov.

5. Prerušenie poskytovania a zálohovanie služieb

Služby sa snažíme udržiavať v nepretržitej prevádzke. U všetkých služieb on-line však dochádza k príležitostným prerušeniam poskytovania alebo výpadkom a spoločnosť Microsoft nezodpovedá za žiadne prerušenie poskytovania ani stratu, ktorú môžete v dôsledku toho utrpieť. Obsah, ktorý uchovávate v službách, by ste mali pravidelne zálohovať. Vytvorenie a dodržiavanie plánu pravidelného zálohovania vám môže pomôcť zabrániť strate vášho obsahu.

6. Nasledujúce podmienky sa na vás vzťahujú, ak platíte spoločnosti Microsoft za jej služby

6.1. Poplatky. Ak je s určitou časťou služieb spojený poplatok, súhlasíte s jeho zaplatením. Ak nie je uvedené inak, cena služby nezahŕňa žiadne príslušné dane ani kompenzáciu výmenného kurzu. Za platby takýchto daní a ostatných poplatkov ste výhradne zodpovední vy. V prípade neúplných alebo oneskorených platieb môžeme poskytovanie služby pozastaviť alebo zrušiť. Pozastavenie alebo zrušenie služieb z dôvodu neplatenia môže viesť k strate prístupu k vášmu kontu a k strate možnosti používania konta a jeho obsahu.

6.2. Váš fakturačný účet. Na účely platenia poplatkov za službu sa od vás bude pri registrácii v službe požadovať zadanie spôsobu platby. Prístup k informáciám o fakturačnom účte a o spôsobe platby a možnosť zmeniť tieto informácie získate prostredníctvom webovej lokality na správu fakturácie a kont (https://commerce.microsoft.com). Okrem toho súhlasíte s tým, že spoločnosti Microsoft povolíte používanie všetkých aktualizovaných informácií o spôsobe platby, ktoré vám poskytne vaša banka alebo príslušná platobná sieť. Súhlasíte s tým, že informácie o svojom fakturačnom účte a kontaktné informácie budete neustále udržiavať v aktualizovanom stave. Zmeny vo vašom fakturačnom účte neovplyvnia poplatky účtované na fakturačný účet predtým, ako sme mohli primerane zareagovať na vaše zmeny v informáciách o fakturačnom účte.

6.3. Fakturácia. Poskytnutím informácií o spôsobe platby spoločnosti Microsoft (i) prehlasujete, že máte oprávnenie používať uvedený spôsob platby a že všetky poskytnuté platobné informácie sú pravdivé a presné, (ii) oprávňujete spoločnosť Microsoft účtovať vám za služby prostredníctvom vášho spôsobu platby a (iii) oprávňujete spoločnosť Microsoft účtovať vám za každú platenú funkciu služieb, na ktorej odber ste sa rozhodli zaregistrovať alebo ktorú ste sa rozhodli používať počas platnosti tejto zmluvy. Môžeme vám účtovať (a) vopred, (b) v čase nákupu, (c) krátko po nákupe alebo (d) opakovane, ak ide o predplatné služby. Môžeme vám tiež účtovať poplatok až do výšky schválenej sumy a vopred vám oznámiť akékoľvek zmeny poplatkov účtované za opakované poskytovanie predplatených služieb. Môžeme vám naraz účtovať poplatky za viac ako jedno fakturačné obdobie, ak ide o poplatky, ktoré neboli predtým spracované.

6.4. Automatické predĺženie. Ak sú vo vašom štáte povolené automatické predĺženia, budeme vás pred automatickým predĺžením vašich služieb informovať prostredníctvom e-mailu. Keď vám oznámime, že služby sa budú automaticky predlžovať, môžeme automaticky predĺžiť vaše služby a účtovať vám aktuálnu cenu za dobu predĺženia. Pripomenieme vám aj to, že vám budeme účtovať prostredníctvom vybratého spôsobu platby za predĺženie služieb, či už bol zaregistrovaný v deň predĺženia alebo neskôr. Poskytneme vám aj pokyny na zrušenie služieb. Služby musíte zrušiť pred dátumom predĺženia, aby vám za predĺženie neboli účtované poplatky.

6.5. Výpis online a chyby. Výpis o fakturácii on-line vám poskytneme na webovej lokalite na správu fakturácie a kont (https://commerce.microsoft.com), kde môžete tento výpis zobraziť a vytlačiť. Toto je jediný poskytovaný výpis o fakturácii. Sami zodpovedáte za vytlačenie alebo uloženie kópie každého výpisu on-line a za uchovanie takejto kópie na účely vlastnej evidencie. Ak na vašej faktúre spravíme chybu, musíte nám ju oznámiť do 120 dní od jej prvého výskytu na faktúre. Účtovaný poplatok okamžite preskúmame. Ak nám chybu neoznámite v požadovanej lehote, zbavujete nás akejkoľvek zodpovednosti a vzdávate sa nárokov za straty vyplývajúcich z chyby a nebude sa od náš požadovať oprava chyby ani poskytnutie náhrady. Ak fakturačnú chybu zistí spoločnosť Microsoft, túto chybu opravíme do 90 dní.

6.6. Obdobie práva na stiahnutie. Keď od nás požadujete poskytnutie služby, súhlasíte s tým, že služby môžeme začať poskytovať okamžite. Nebudete oprávnení na zrušenie ani obdobie „práva na stiahnutie“ okrem prípadov, keď takéto obdobie vyžaduje zákon. Platené služby môžete zrušiť tak, ako je uvedené v článku 7.10.

6.7. Ponuky na využitie skúšobného obdobia. Ak využívate skúšobné obdobie a nechcete platiť nové poplatky, služby musíte zrušiť do konca skúšobného obdobia, pokiaľ vám neoznámime inak. Ak služby nezrušíte do konca skúšobného obdobia, môžeme vám za ne účtovať poplatky.

6.8. Zmeny cien. Cenu služieb môžeme kedykoľvek zmeniť. Zmenu ceny vám oznámime e-mailom minimálne 15 dní vopred. Ak s touto zmenou cien nesúhlasíte, skôr než nadobudne účinnosť, musíte služby zrušiť a prestať ich používať. Ak bolo v prípade služby, ktorú využívate, stanovené presne určené obdobie a cena, zostáva daná cena v platnosti počas celého stanoveného obdobia.

6.9. Zásady vrátenia peňazí. Pokiaľ nie je inak stanovené zákonom alebo konkrétnou ponukou služieb, všetky nákupy sú finálne a poplatky sa nevracajú.

6.10. Zrušenie služieb. Služby môžete kedykoľvek zrušiť, a to aj bez uvedenia príčiny. Informácie a pokyny na zrušenie služieb sú uvedené na webovej lokalite správy fakturácie a kont (https://commerce.microsoft.com). Mali by ste skontrolovať ponuku s popisom služieb, pretože (i) v čase zrušenia vám nemusia byť vrátené peniaze, (ii) môžete mať povinnosť platiť poplatky za zrušenie, (iii) môžete mať povinnosť zaplatiť všetky poplatky za služby účtované na váš fakturačný účet pred dátumom zrušenia alebo (iv) môžete stratiť prístup k vášmu kontu alebo stratiť možnosť jeho používania, keď zrušíte služby. Ak služby zrušíte, možnosť ich používania sa skončí na konci aktuálneho obdobia poskytovania služieb alebo (ak vám poplatky účtujeme pravidelne) na konci obdobia, v ktorom ste služby zrušili.

6.11. Oneskorené platby. Ste povinní uhradiť všetky oprávnené náklady, ktoré nám vzniknú v súvislosti s vymáhaním neuhradených platieb. Tieto náklady môžu zahŕňať oprávnené náklady na právne zastupovanie a iné právne poplatky a náklady.

6.12. Platby pre vás. Ak vám dlžíme platbu, súhlasíte s tým, že nám včas a presne poskytnete všetky informácie, ktoré potrebujeme na uhradenie platby. Sami zodpovedáte za úhradu všetkých daní a poplatkov, ktoré možno budete musieť uhradiť v dôsledku prijatia tejto platby. Musíte splniť aj všetky ďalšie podmienky, ktoré vyžadujeme pri vašom práve súvisiacom s akoukoľvek platbou. Ak prijmete platbu, ktorá vám nebola určená, môžeme ju stornovať alebo požadovať jej vrátenie. Súhlasíte s tým, že v tejto veci budete s nami spolupracovať. Platbu vám môžeme tiež znížiť bez predchádzajúceho oznámenia, aby sme ju prispôsobili akémukoľvek predchádzajúcemu preplatku.

6.13. Darčekové karty. Kompenzácia a používanie darčekových kariet sa riadi podmienkami uvedenými na lokalite https://commerce.microsoft.com/PaymentHub/Help/Show/toc_link_no_62.

6.14. Služby prístupu na internet a poplatky. Ste zodpovední za platenie poplatkov, ktoré vám účtujú vaši poskytovatelia prístupu na internet alebo technológie Wi-Fi. Ide o dodatočné poplatky k poplatkom, ktoré nám platíte za služby. Ak prístup k službám získavate prostredníctvom bezdrôtových zariadení (ako sú mobilné telefóny alebo tablety), poskytovateľ bezdrôtových služieb vám môže účtovať poplatky za upozornenia, prehľadávanie webu, odosielanie správ a prenos údajov v sieti poskytovateľa bezdrôtových služieb. Overte u svojho operátora, či si účtuje takéto poplatky. Ste výhradne zodpovední za úhradu všetkých nákladov, ktoré vám vzniknú za prístup k službám prostredníctvom bezdrôtovej alebo inej komunikačnej služby.

7. ZÁVÄZNÁ KLAUZULA O ROZHODCOVSKOM KONANÍ A VZDANIE SA PRÁVA NA SKUPINOVÚ ŽALOBU, AK BÝVATE V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH AMERICKÝCH

Tento článok sa vzťahuje na všetky spory OKREM SPOROV TÝKAJÚCICH SA VYMÁHANIA ALEBO PLATNOSTI PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA, A TO VAŠICH, POSKYTOVATEĽOV VAŠEJ LICENCIE, SPOLOČNOSTI MICROSOFT ALEBO POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ SPOLOČNOSTI MICROSOFT. Výraz „spor“ znamená akýkoľvek spor, žalobu alebo iný rozpor medzi vami a spoločnosťou Microsoft týkajúci sa služieb (vrátane ich ceny) alebo tejto zmluvy, či už na základe zmluvy, záruky, porušenia práva, štatútu, predpisu, nariadenia alebo akéhokoľvek iného právneho či morálneho základu. Výraz „spor“ nadobúda najširší možný význam povolený zákonom.

7.1 Oznámenie sporu. V prípade sporu musíte vy alebo spoločnosť Microsoft doručiť druhej strane oznámenie sporu, čo je písomné prehlásenie, v ktorom sa uvádza meno, adresa a kontaktné údaje strany podávajúcej oznámenie, skutočnosti, ktoré viedli k vzniku sporu, a požadovaná náprava. Oznámenie sporu musíte zaslať poštou na adresu: Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. K dispozícii je formulár na webovej lokalite sekcie Legal and Corporate Affairs (LCA): http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245499. Spoločnosť Microsoft vám pošle akékoľvek oznámenie sporu poštou na vašu adresu, ak ju máme, v opačnom prípade na vašu e-mailovú adresu. Vy a spoločnosť Microsoft sa budete snažiť vyriešiť akýkoľvek spor neformálnym vyjednávaním do 60 dní od dátumu odoslania oznámenia sporu. Po 60 dňoch môžete vy alebo spoločnosť Microsoft začať rozhodcovské konanie.

7.2 Súd pre menšie kauzy. Ak spor spĺňa všetky požiadavky na prerokovanie na súde pre menšie kauzy, môžete ho predložiť súdu pre menšie kauzy v okrese svojho pobytu alebo v okrese King County, Washington, USA. Spor môžete viesť na súde pre menšie kauzy bez ohľadu na to, či ste predtým viedli neformálne vyjednávanie.

7.3 Záväzné rozhodcovské konanie. Ak vy a spoločnosť Microsoft nevyriešite určitý spor neformálnym vyjednávaním ani na súde pre menšie kauzy, akýkoľvek ďalší proces riešenia sporu bude prebiehať výlučne záväzným rozhodcovským konaním, ktoré podlieha zákonu Federal Arbitration Act (FAA). Vzdávate sa práva na predloženie všetkých sporov súdu tvorenému porotou alebo sudcom (alebo na účasť ako strana alebo člen skupiny). Namiesto toho sa všetky spory budú riešiť pred neutrálnym rozhodcom, ktorého rozhodnutie bude konečné s výnimkou obmedzeného práva na odvolanie na základe zákona FAA. Rozhodnutie tohto rozhodcu môže vynútiť akýkoľvek súd, ktorý má jurisdikciu nad zmluvnými stranami.

7.4 Vzdanie sa práva na skupinovú žalobu. Akékoľvek konania na vyriešenie alebo predloženie sporu na akomkoľvek fóre budú prebiehať výlučne na individuálnom základe. Vy ani spoločnosť Microsoft nebudete žiadať o prerokovanie sporu ako skupinovej žaloby, všeobecnej žaloby občianskeho splnomocnenca ani v žiadnom inom konaní, v ktorom niektorá zo strán koná alebo navrhuje konanie ako zástupca skupiny. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu všetkých strán všetkých dotknutých rozhodcovských alebo súdnych konaní sa žiadne rozhodcovské ani súdne konanie nebude kombinovať s iným konaním.

7.5 Postup pri rozhodcovskom konaní. Akékoľvek rozhodcovské konanie bude viesť Americká rozhodcovská asociácia („AAA“) na základe svojich pravidiel pre komerčné rozhodcovské konania. Ak ste jednotlivec a používate služby na osobné alebo domáce účely alebo ak hodnota sporu neprevyšuje 75 000 USD bez ohľadu na to, či ste jednotlivec a ako služby používate, uplatnia sa aj doplnkové postupy asociácie pre spory so spotrebiteľmi. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.adr.org alebo zavolajte na číslo 1-800-778-7879. Ak chcete začať rozhodcovské konanie, odošlite asociácii AAA formulár dostupný na lokalite sekcie Legal and Corporate Affairs (LCA): http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245497. Súhlasíte s tým, že rozhodcovské konanie začnete iba v okrese svojho trvalého pobytu alebo v okrese King County, Washington, USA. Spoločnosť Microsoft súhlasí s tým, že rozhodcovské konanie začne len v okrese vášho trvalého pobytu. Môžete požiadať o telefonické alebo osobné vypočutie v súlade s pravidlami asociácie AAA. V prípade sporu do 10 000 USD bude vypočutie telefonické, pokiaľ rozhodca nenájde právoplatný dôvod na osobné vypočutie. Rozhodca vám môže ako jednotlivcovi priznať rovnaké škody ako súd. Rozhodca vám môže priznať deklaratórny opravný prostriedok alebo predbežné opatrenie iba ako jednotlivcovi a iba v rozsahu požadovanom na uspokojenie vášho individuálneho nároku.

7.6 Poplatky a platby za rozhodcovské konanie.

7.6.1 Spory do 75 000 USD. Spoločnosť Microsoft vám bezodkladne uhradí prihlasovací poplatok a zaplatí poplatky a výdavky asociácie AAA a rozhodcu. Ak odmietnete poslednú písomnú ponuku spoločnosti Microsoft na urovnanie uskutočnenú pred vymenovaním rozhodcu („posledná písomná ponuka spoločnosti Microsoft“), váš spor skončí rozhodnutím rozhodcu („rozhodnutie“) a rozhodca vám prizná viac, než je uvedené v poslednej písomnej ponuke spoločnosti Microsoft, spoločnosť Microsoft vám poskytne tri úhrady: (i) zaplatí sumu rozhodnutia alebo 1 000 USD podľa toho, ktorá suma je vyššia, (ii) zaplatí dvojnásobok vašich primeraných nákladov na právne zastupovanie (ak vznikli) a (iii) uhradí všetky primerané výdavky (vrátane poplatkov a nákladov na svedecké výpovede znalcov), ktoré vzniknú vášmu právnemu zástupcovi pri skúmaní, príprave a uplatňovaní vášho nároku v rámci rozhodcovského konania. Ak sa vy a spoločnosť Microsoft nedohodnete na sume poplatkov, nákladov a výdavkov, ich výšku určí arbiter.

7.6.2 Spory nad 75 000 USD. Úhrada prihlasovacieho poplatku a poplatky a výdavky asociácie AAA a rozhodcu sa budú riadiť pravidlami asociácie AAA.

7.6.3 Spory zahŕňajúce akúkoľvek sumu. Ak rozhodcovské konanie začnete vy, potom spoločnosť Microsoft bude požadovať svoje poplatky a výdavky uhradené asociácii AAA alebo rozhodcovi, prípadne váš prihlasovací poplatok, ktorý uhradil, iba ak rozhodca rozhodne, že rozhodcovské konanie je neopodstatnené alebo sleduje nesprávny účel. Ak rozhodcovské konanie začne spoločnosť Microsoft, spoločnosť Microsoft zaplatí všetky prihlasovacie poplatky, ako aj poplatky a výdavky asociácie AAA a rozhodcu. Spoločnosť Microsoft pri žiadnom rozhodcovskom konaní nebude od vás požadovať svoje poplatky ani výdavky na právne zastupovanie. Poplatky a výdavky sa nezapočítavajú do sumy sporu.

7.7 Rozpor s pravidlami asociácie AAA. Táto zmluva sa uplatňuje do rozsahu, v akom nie je v rozpore s pravidlami pre komerčné rozhodcovské konania asociácie AAA a doplnkovými postupmi asociácie pre spory so spotrebiteľmi.

7.8 Nároky a spory musia byť nahlásené do jedného roka. V rozsahu povolenom zákonmi sa akýkoľvek nárok alebo spor, na ktorý sa vzťahuje článok 7, musí prihlásiť na súde pre menšie kauzy (článok 7.2) alebo na rozhodcovské konanie (článok 7.3) do jedného roka. Obdobie jedného roka začína dňom, keď mohol byť nárok alebo oznámenie sporu prvýkrát prihlásené. Ak sa takýto nárok alebo spor neprihlási do jedného roka, stane sa natrvalo neprípustným.

7.9 Odmietnutie budúcich zmien v rozhodcovskom konaní. Akúkoľvek zmenu vykonanú spoločnosťou Microsoft v článku 7 (inú než zmeny adresy) môžete odmietnuť, a to tak, že nám do 30 dní odo dňa zmeny pošlete oznámenie poštou na adresu uvedenú v článku 7.1. Ak tak urobíte, bude sa uplatňovať posledná verzia článku 7 platná pred odmietnutou zmenou.

7.10 Oddeliteľnosť. Ak vzdanie sa práva na skupinovú žalobu uvedené v článku 10.4 bude uznané za nezákonné alebo nevynútiteľné pre všetky alebo niektoré časti sporu, potom sa článok 7 nebude na tieto časti vzťahovať. Namiesto toho sa tieto časti oddelia a predložia súdu a zvyšné časti sa predložia na rozhodcovské konanie. Ak sa za nezákonné alebo nevynútiteľné uzná akékoľvek iné ustanovenie článku 7, toto ustanovenie sa oddelí a zvyšné časti článku 7 zostanú v plnej platnosti a účinnosti.

8. Žiadne záruky

SPOLOČNOSŤ MICROSOFT, JEJ AFILÁCIE, PREDAJCOVIA, DISTRIBÚTORI A DODÁVATELIA NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE, VÝSLOVNÉ ANI IMPLICITNÉ, ZÁRUKY ANI PODMIENKY VZHĽADOM NA VAŠE POUŽÍVANIE SLUŽIEB. STE SI VEDOMÍ TOHO, ŽE POUŽÍVANIE SLUŽIEB JE NA VAŠE RIZIKO A ŽE SLUŽBY POSKYTUJEME „TAK, AKO STOJA A LEŽIA“, „SO VŠETKÝMI CHYBAMI“ A „TAK, AKO SÚ DOSTUPNÉ“. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NEZARUČUJE PRESNOSŤ ANI AKTUÁLNOSŤ INFORMÁCIÍ, KTORÉ SÚ DOSTUPNÉ PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB. V rozsahu povolenom miestnymi zákonmi vylučujeme akúkoľvek implicitnú záruku vrátane záruky obchodovateľnosti, uspokojivej kvality, vhodnosti na konkrétny účel, odbornosti a neporušenia cudzích práv. Na základe miestnych zákonov môžete mať určité práva. Nič v tejto zmluve nie je zamerané na ovplyvnenie týchto príslušných práv.

BERIETE NA VEDOMIE, ŽE počítačové a telekomunikačné systémy nie sú bez chýb a občas dochádza k ich odstávkam a výpadkom. Nezaručujeme, že služby budú pracovať bez prerušenia, v požadovanom čase, bezpečne alebo bez chýb ani že sa nevyskytnú straty OBSAHU.

AK POUŽÍVATE KONZOLU XBOX ONE, KONZOLU XBOX 360, PRÍSLUŠENSTVO XBOX ALEBO SENZOR KINECT MIMO PODPOROVANEJ KRAJINY (KRAJÍN), SPOLOČNOSŤ MICROSOFT JE ZODPOVEDNÁ ZA POSKYTNUTIE SLUŽBY IBA V KRAJINE (KRAJINÁCH) UVEDENÝCH V ZÁRUKE. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NIE JE ZODPOVEDNÁ A VÁŠ PRODUKT XBOX ALEBO KINECT MOŽNO VYLÚČIŤ Z POSKYTOVANIA ZÁRUKY A PODPORY PRODUKTOV MIMO KRAJINY (KRAJÍN) UVEDENÝCH V ZÁRUKE.

9. Obmedzenie zodpovednosti

Ak spoločnosť Microsoft poruší túto zmluvu, súhlasíte s tým, že vašou výlučnou náhradou je vymáhať od spoločnosti Microsoft alebo akýchkoľvek jej afilácií, predajcov, distribútorov alebo dodávateľov priame škody do výšky rovnej mesačnému poplatku za poskytované služby (alebo do výšky 10 USD, ak sú služby bezplatné). Nemôžete vymáhať žiadne iné škody ani straty vrátane, ALE NIE VÝHRADNE, priamych, následných škôd, ušlého zisku, špeciálnych, nepriamych, náhodných alebo trestných škôd. Tieto obmedzenia a vylúčenia škôd sa uplatňujú, ak náprava plne nenahradí vaše straty, nesplní svoj účel alebo ak sme vedeli alebo mali vedieť o možných škodách. V maximálnom rozsahu povolenom zákonom sa tieto obmedzenia a vylúčenia uplatňujú na akékoľvek záležitosti týkajúce sa tejto zmluvy, ako je strata obsahu, akýkoľvek vírus ovplyvňujúci vaše používanie služieb, meškajúce alebo neúspešné spustenie alebo dokončenie prenosov alebo transakcií, nároky vyplývajúce z porušenia zmluvy, záruky alebo podmienok, objektívna zodpovednosť, nedbalosť, uvedenie do omylu, opomenutie, priestupok, nedodržanie zákona alebo predpisu, prípadne neoprávnené obohatenie. Niektoré alebo všetky z týchto obmedzení alebo vylúčení sa na vás nemusia vzťahovať aj preto, že vo vašom štáte, provincii alebo krajine nie je povolené vylúčenie alebo obmedzenie náhodných, následných alebo iných škôd.

10. Zmluvná strana za spoločnosť Microsoft, príslušnosť súdu a rozhodné právo

Uzatvárate zmluvu so spoločnosťou Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Interpretácia tejto zmluvy, nároky vyplývajúce z jej porušenia a všetky ostatné nároky (vrátane nárokov vyplývajúcich zo zákonov na ochranu spotrebiteľov, z nekalej súťaže a z porušenia práva) sa riadia právnym poriadkom štátu, v ktorom bývate. Výnimkou sú všetky ustanovenia týkajúce sa rozhodcovského konania, ktoré sa riadia zákonom FAA. Vy a my neodvolateľne súhlasíme s exkluzívnou právomocou a príslušnosťou štátnych alebo federálnych súdov v King County, Washington, USA, v prípade akýchkoľvek sporov v dôsledku alebo v súvislosti s touto zmluvou alebo službami, ktoré sú predmetom súdneho konania (nie v rozhodcovskom konaní ani na súde pre menšie kauzy).

11. Webové lokality tretích strán

Prostredníctvom služieb alebo aplikácií, ktoré ste stiahli pomocou služieb, môžete mať prístup k webovým lokalitám alebo službám tretích strán. Spoločnosť Microsoft nezodpovedá za webové lokality a služby tretích strán ani za materiál dostupný prostredníctvom týchto služieb tretích strán. Za svoje vzťahy s tretími stranami vrátane inzerentov zodpovedáte výlučne vy sami. Vaše používanie webových lokalít alebo služieb tretích strán sa môže riadiť podmienkami a požiadavkami týchto tretích strán.

12. DRM

Ak pristupujete k obsahu, ktorý je chránený technológiou spravovania digitálnych práv (DRM), softvér DRM môže automaticky vyžadovať práva na používanie médií zo servera na spravovanie práv on-line a prevziať a nainštalovať dostupné aktualizácie DRM, aby ste mohli príslušný materiál prehrávať.

13. Platnosť niektorých ustanovení

Články 4, 6 (pre sumy vzniknuté pred ukončením tejto zmluvy), 8, 9, 10, 16 a články, ktoré sa na základe podmienok uplatňujú aj po ukončení zmluvy, zostanú v platnosti aj po ukončení alebo zrušení tejto zmluvy.

14. Priradenie a prevod

Zmluvu ako celok alebo jej časť môžeme kedykoľvek postúpiť inej strane bez predchádzajúceho oznámenia. Vy túto zmluvu nemôžete postúpiť ani nemôžete previesť žiadne práva na používanie služieb.

15. Oznámenia zmluvným stranám

Súhlasíte s tým, aby vám spoločnosť Microsoft posielala upozornenia o službách alebo informácie, ktoré má podľa zákona poskytovať. Tieto informácie vám bude posielať prostredníctvom e-mailu na adresu, ktorú ste zadali pri registrácii v službách. Oznámenia odosielané e-mailom sa budú považovať za odovzdané a doručené v čase odoslania e-mailu. Ak s prijímaním upozornení v elektronickej podobe nesúhlasíte, musíte služby prestať používať. Oznámenia môžete spoločnosti Microsoft poskytovať podľa postupu uvedeného v časti venovanej zákazníckej podpore pre služby.

16. Interpretácia zmluvy

Toto je celá zmluva medzi vami a spoločnosťou Microsoft, ktorá sa týka vášho používania služieb. Nahrádza všetky predchádzajúce zmluvy medzi vami a spoločnosťou Microsoft, ktoré sa týkajú vášho používania služieb. Všetky časti tejto zmluvy sa uplatňujú v maximálnom rozsahu povolenom príslušným právnym poriadkom. Ak určitý súd alebo arbiter uzná, že nemôžeme vymáhať časť tejto zmluvy v aktuálnom znení, môžeme tieto podmienky nahradiť podobnými podmienkami v rozsahu vymožiteľnom príslušným právnym poriadkom, ale ostatné časti tejto zmluvy sa nezmenia. Článok 7.10 uvádza, aké zmeny nastanú, ak sa časti článku 7 (rozhodcovské konanie a vzdanie sa práva na skupinovú žalobu) uznajú za nezákonné alebo nevynútiteľné. Ak tento článok nie je v súlade s článkom 7.10, platí článok 7.10.

17. Žiadne oprávnené osoby tretej strany

Táto zmluva slúži výlučne vo váš a náš prospech. Neslúži v prospech žiadnych ďalších osôb okrem nástupcov a postupníkov spoločnosti Microsoft.

18. Podpora

Pre služby neponúkame zákaznícku podporu, pokiaľ nie je stanovené inak v tejto zmluve alebo materiáloch, ktoré zverejňujeme v súvislosti s konkrétnou časťou služieb. Ďalšie informácie o zákazníckej podpore nájdete na lokalite http://www.xbox.com/support alebo http://www.windowsphone.com.

19. Obmedzenia týkajúce sa vývozu

Bezplatný softvér a služby spoločnosti Microsoft podliehajú zákonom USA a ďalších krajín, ktoré sa týkajú exportu a technológií, a vy súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky uplatniteľné zákony a nariadenia týkajúce sa softvéru alebo služieb. Na prevod tohto bezplatného softvéru a služieb na vládne inštitúcie v krajinách, na ktoré je uvalené embargo, alebo na niektoré zakázané strany je potrebné povolenie vlády USA. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Ministerstva financií USA (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=243206). Platené služby okrem toho podliehajú zákonom a nariadeniam USA pre export, ktoré musíte dodržiavať. Tieto zákony zahŕňajú obmedzenia týkajúce sa miest určenia, koncových používateľov a koncového použitia. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite týkajúcej sa exportu produktov spoločnosti Microsoft (http://www.microsoft.com/exporting).

20. UPOZORNENIA

20.1 Oznámenia a postup pri uplatňovaní nárokov v prípade porušenia práv duševného vlastníctva. Spoločnosť Microsoft rešpektuje práva duševného vlastníctva tretích strán. Ak chcete poslať oznámenie o porušení práv duševného vlastníctva vrátane nároku pri porušení autorských práv, použite naše postupy na zasielanie oznámení o porušení (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). NA OTÁZKY , KTORÉ NESÚVISIA S TÝMITO POSTUPMI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ MICROSOFT REAGOVAŤ.

Pri odpovediach na oznámenia, ktoré sa týkajú porušenia autorských práv, používa spoločnosť Microsoft postup stanovený v zákone č. 17 Zákonníka Spojených štátov amerických, paragraf 512, odsek 2, písm. c). Za určitých okolností môže spoločnosť Microsoft tiež zablokovať alebo ukončiť kontá používateľov služieb spoločnosti Microsoft, ktorí opakovane porušujú cudzie práva.

20.2 Oznámenia a postupy v prípade ochrany práv duševného vlastníctva v inzercii sponzorovaných lokalít. Informácie o ochrane práv duševného vlastníctva v našej reklamnej sieti nájdete v našich pokynoch na ochranu práv duševného vlastníctva (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207).

20.3 Oznámenia o autorských právach a ochranných známkach. Na všetky časti služieb sa vzťahuje autorské právo spoločnosti Microsoft Corporation (Copyright © 2013), One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA, a/alebo jej dodávateľov. Všetky práva vyhradené. My alebo naši dodávatelia vlastníme právny titul, autorské práva a ďalšie práva duševného vlastníctva na služby a ich obsah. Microsoft a názvy, logá a ikony všetkých produktov, softvéru a služieb spoločnosti Microsoft môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Microsoft v USA a/alebo iných krajinách. Názvy skutočných spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov. Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené v tejto zmluve, sú vyhradené. Určitý softvér použitý v niektorých serveroch webových lokalít spoločnosti Microsoft sa čiastočne zakladá na práci skupiny Independent JPEG Group. Copyright © 1991-1996 Thomas G. Lane. Všetky práva vyhradené. Na softvér „gnuplot“ použitý v niektorých serveroch webových lokalít spoločnosti Microsoft sa vzťahuje autorské právo Copyright © 1986 – 1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Všetky práva vyhradené. Autorské právo na časti (Copyright © 2012) má spoločnosť Netflix, Inc. Všetky práva vyhradené.

20.4 Oznámenie o vizuálnom štandarde H.264/AVC a videoštandarde VC-1. Softvér môže obsahovať technológiu na dekódovanie vizuálneho obsahu H.264/MPEG-4 AVC a/alebo VC-1. Spoločnosť MPEG LA, L.L.C. vyžaduje toto oznámenie:

TENTO PRODUKT SA LICENCUJE NA ZÁKLADE LICENCIÍ PATENTOVÉHO PORTFÓLIA PRE ŠTANDARDY AVC A VC-1 NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ ÚČELY SPOTREBITEĽA NA (A) KÓDOVANIE VIDEA V SÚLADE SO ŠTANDARDMI („VIDEOŠTANDARDY“) ALEBO (B) DEKÓDOVANIE VIDEA AVC A VC-1 KÓDOVANÉHO SPOTREBITEĽOM S OSOBNÝMI A NEKOMERČNÝMI AKTIVITAMI ALEBO ZÍSKANÉHO OD POSKYTOVATEĽA VIDEA LICENCOVANÉHO NA POSKYTOVANIE TAKÉHO VIDEA. ŽIADNA Z LICENCIÍ SA NEVZŤAHUJE NA INÝ PRODUKT BEZ OHĽADU NA TO, ČI JE TAKÝTO PRODUKT UVEDENÝ S TÝMTO SOFTVÉROM V JEDNOM ČLÁNKU. NA ŽIADNE INÉ ÚČELY SA LICENCIA NEUDEĽUJE ANI NEIMPLIKUJE. ĎALŠIE INFORMÁCIE MOŽNO ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, L.L.C. NAVŠTÍVTE WEBOVÚ LOKALITU SPOLOČNOSTI MPEG LA (http://www.mpegla.com).

Táto poznámka neobmedzuje ani neznemožňuje používanie softvéru poskytovaného na základe tejto zmluvy na bežné obchodné účely, ktoré sa týkajú príslušných obchodných aktivít a ktoré nezahŕňajú (i) redistribúciu softvéru tretím stranám ani (ii) vytváranie materiálu pomocou technológií kompatibilných s VIDEOŠTANDARDMI na účely distribúcie tretím stranám.

Nasledujúce dodatočné podmienky sa vzťahujú na služby Xbox Live a Games for Windows – Live:

Vyžadujeme určité povolenia, aby ste mohli hodnotiť alebo používať funkcie služieb Xbox Live/Games for Windows – Live a aby sme mohli tieto funkcie sprístupniť. Tieto funkcie zahŕňajú rebríčky najlepších hráčov, hranie hier naživo na základe hosťovania, dosiahnuté výsledky, turnaje a zdieľanie hráčskych profilov. Ak hodnotíte alebo používate alebo my povolíme tieto funkcie, udeľujete spoločnosti Microsoft a jej afiláciám, predajcom, distribútorom, poskytovateľom služieb, partnerom a dodávateľom (každá strana sa označuje ako „zmluvná strana spoločnosti Microsoft“) nasledujúce povolenia: Zmluvné strany spoločnosti Microsoft môžu používať, sledovať, ukladať, kopírovať, distribuovať, vysielať, prenášať, verejne zobrazovať a predstavovať a reprodukovať: (i) vaše skóre hráča, (ii) vaše relácie hrania hier, (iii) vašu prítomnosť v službe Xbox Live/Games for Windows – Live, (iv) čas, ktorý strávite v určitých častiach služby Xbox Live/Games for Windows – Live alebo v rámci nich, (v) časti služby Xbox Live/Games for Windows – Live, ktoré sú zobrazené na vašom monitore alebo obrazovke a dĺžku trvania tohto zobrazenia, (vi) hodnotenia, štatistiky, profily hráčov, avatary a obsah, ktorý môžete odosielať, a (vii) iné informácie o používaní. Tieto povolenia sa uplatňujú aj bez priradenia k vašej osobe, vašej menovke hráča alebo avataru. Tieto povolenia môžeme používať bez oznámenia alebo kompenzácie akéhokoľvek druhu. S cieľom vyhnúť sa možnej zámene máme právo sprístupniť informácie vzťahujúce sa na vaše používanie služby Xbox Live a hranie hier v nej prostredníctvom služby Games for Windows – Live a naopak. Ak sa rozhodnete prepojiť svoje konto služby s kontom zmluvnej strany spoločnosti Microsoft v službe Xbox Live (napríklad vydavateľa hry alebo poskytovateľa aplikácie), súhlasíte s tým, že spoločnosť Microsoft môže zdieľať obmedzené informácie o konte s touto zmluvnou stranou spoločnosti Microsoft. Takéto informácie môžu zahŕňať meno, adresu, e-mailovú adresu a dátum narodenia, ale nebudú zahŕňať žiadne informácie o kreditných kartách ani iné platobné informácie.

Ak majú funkcie služby Xbox Live pracovať v kontexte konkrétnych hier, ktoré sa rozhodnete používať, potom vydavatelia týchto hier môžu mať prístup k vašim kontaktným informáciám on-line (napríklad k zobrazovanému menu). Tieto informácie umožnia iným, aby vás (alebo vaše pridružené kontá) mohli kontaktovať v službe Xbox Live tak, ako to povoľujú vaše nastavenia ochrany osobných údajov a režimu on-line. Ak sa rozhodnete prepojiť svoje konto služby s kontom vydavateľa, tento vydavateľ tiež môže mať prístup k obsahu komunikácie počas hry, keď ste prihlásení do svojho konta s týmto vydavateľom. Komunikačné funkcie služby Xbox Live pre vás a vaše dieťa môžete spravovať v nastaveniach ochrany osobných údajov a režimu on-line.

V súvislosti s používaním komunikačných funkcií naživo (napríklad hlasových rozhovorov, videorozhovorov a komunikácie v herných reláciách hosťovaných naživo) ponúkaných prostredníctvom služby Xbox Live/Games for Windows – Live by ste nemali očakávať žiadnu úroveň ochrany osobných údajov. Tieto spôsoby komunikácie môžeme sledovať do rozsahu, v akom to povoľuje zákon. Nemôžeme však sledovať celé služby ani sa o to nepokúšame. Ste si vedomí toho, že ostatní môžu takúto komunikáciu nahrávať a používať. Komunikáciu prostredníctvom relácií hrania hier hosťovaných naživo možno tiež vysielať ostatným. Niektoré hry môžu používať správcov hier a hostiteľov. Správcovia hier a hostitelia nie sú autorizovanými hovorcami spoločnosti Microsoft. Ich názory nemusia vyjadrovať názory spoločnosti Microsoft.

Ak používate hlasové služby, hlasové príkazy môžu byť odoslané spoločnosti Microsoft. Spoločnosti Microsoft udeľujete súhlas s nahrávaním a zhromažďovaním vašich hlasových vstupov pre tieto hlasové príkazy s cieľom poskytovať hlasové služby a zlepšovať kvalitu a presnosť pri rozpoznávaní hlasu. Váš hlasový vstup nepoužívame na žiaden iný účel. S akýmkoľvek hlasovým vstupom budeme zaobchádzať v súlade s prehlásením o ochrane osobných údajov (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=259655).

Služby môžu zahŕňať virtuálnu hernú menu vrátane, ale nie výhradne, zlata, mincí, hotovosti alebo bodov. Ak ste v krajine svojho pobytu dosiahli vek plnoletosti, túto menu si môžete zakúpiť od spoločnosti Microsoft použitím skutočných peňažných nástrojov. Služby tiež môžu zahŕňať virtuálne digitálne položky alebo tovary, ktoré môžu byť zakúpené od spoločnosti Microsoft za skutočné peňažné nástroje alebo použitím hernej meny. Herná mena a virtuálne tovary nesmú byť spoločnosti Microsoft ani inej zmluvnej strane nikdy vymenené za skutočné peňažné nástroje, tovary ani iné položky s peňažnou hodnotou.

Okrem obmedzenej, osobnej, odvolateľnej, neprenosnej, nesublicenčnej licencie na používanie hernej meny a virtuálneho tovaru iba v službách nemáte žiadne právo ani nárok na žiadnu takúto hernú menu ani virtuálny tovar objavujúci sa alebo vychádzajúci zo služieb ani na žiadne iné atribúty spojené s používaním služieb alebo uložené v rámci služieb.

Spoločnosť Microsoft môže kedykoľvek regulovať, kontrolovať, upravovať a/alebo eliminovať hernú menu a/alebo virtuálny tovar tak, ako to podľa svojho uváženia uzná za vhodné.

Štandardné licenčné podmienky pre aplikáciu Windows Phone

ŠTANDARDNÉ LICENČNÉ PODMIENKY PRE APLIKÁCIE (AKTUALIZOVANÉ V SEPTEMBRI 2012)

SLUŽBA WINDOWS PHONE STORE/MARKETPLACE

Tieto licenčné podmienky sú zmluvou medzi vami a poskytovateľom aplikácie. Prečítajte si ich. Vzťahujú sa na softvérové aplikácie, ktoré prevezmete zo služby Windows Phone Store/Marketplace, vrátane akýchkoľvek aktualizácií a doplnkov pre aplikácie, pokiaľ sa aplikácia nedodáva so samostatnými podmienkami. V takom prípade platia namiesto nich tieto podmienky. PREVZATÍM ALEBO POUŽÍVANÍM APLIKÁCIE SÚHLASÍTE S TÝMITO PODMIENKAMI. AK S NIMI NESÚHLASÍTE, NEMÁTE PRÁVO NA PREBERANIE ANI POUŽÍVANIE APLIKÁCIE A APLIKÁCIU NESMIETE PREVZIAŤ ANI POUŽÍVAŤ.

Poskytovateľ aplikácie je subjekt, ktorý vám poskytuje licenciu na aplikáciu, ako je to uvedené v službe Windows Phone Store/Marketplace.

Ak súhlasíte s licenčnými podmienkami a dodržiavate ich, máte nasledujúce práva.

1. PRÁVA NA INŠTALÁCIU A POUŽÍVANIE. Jednu kópiu aplikácie môžete inštalovať a používať maximálne v piatich (5) zariadeniach Windows Phone spojených s kontom spoločnosti Microsoft, ktoré používate na prístup k službe Windows Phone Store/Marketplace.

2. INTERNETOVÉ SLUŽBY.

a. Súhlas pre internetové alebo bezdrôtové služby. Aplikácia sa môže pripájať k internetovým alebo bezdrôtovým službám. Použitím aplikácie vyjadrujete súhlas s prenosom štandardných informácií o zariadení (vrátane, ale nie výhradne, technických informácií o vašom zariadení, systéme, aplikačnom softvéri a periférnych zariadeniach) pre internetové alebo bezdrôtové služby. Ak sú v súvislosti s vaším používaním služieb poskytnuté iné podmienky, platia aj príslušné podmienky.

b. Zneužívanie internetových služieb. Žiadnu internetovú službu nesmiete používať spôsobom, ktorý by ju mohol poškodiť alebo ktorý by mohol obmedziť používanie príslušnej internetovej služby alebo bezdrôtovej siete inými osobami. Službu nesmiete používať na získanie neoprávneného prístupu ku ktorejkoľvek službe, údajom, kontu alebo sieti, a to žiadnym spôsobom.

3. ROZSAH LICENCIE. Aplikácia sa poskytuje na základe licencie, nepredáva sa. Táto zmluva vám poskytuje iba niektoré práva na používanie aplikácie. Ak spoločnosť Microsoft deaktivuje možnosť používania aplikácií vo vašich zariadeniach na základe vašej zmluvy so spoločnosťou Microsoft, ukončí sa účinnosť aj akýchkoľvek súvisiacich licenčných práv. Poskytovateľ aplikácie si vyhradzuje všetky ostatné práva. Ak vám rozhodné právo neposkytuje ďalšie práva i napriek tomuto obmedzeniu, aplikáciu môžete používať iba tak, ako je to výslovne povolené v tejto zmluve. Musíte pri tom dodržiavať všetky technické obmedzenia aplikácie, ktoré ju umožňujú používať iba určitými spôsobmi. Nesmiete:

• obchádzať žiadne technické obmedzenia aplikácie,

• spätne analyzovať, dekompilovať ani rozkladať aplikáciu s výnimkou takejto činnosti v rozsahu, v akom ju i napriek tomuto obmedzeniu výslovne povoľuje rozhodné právo,

• vytvárať viac kópií aplikácie, než je uvedené v tejto zmluve alebo povolené príslušných zákonom i napriek tomuto obmedzeniu,

• zverejňovať alebo inak sprístupňovať aplikáciu a umožňovať tak jej kopírovanie,

• prenajímať, poskytovať na lízing ani požičiavať túto aplikáciu,

• prevádzať túto aplikáciu ani túto zmluvu na žiadnu tretiu stranu.

4. DOKUMENTÁCIA. Ak sa s aplikáciou poskytuje dokumentácia, môžete túto dokumentáciu kopírovať a používať na vlastné, referenčné účely.

5. OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA VÝVOZU. Aplikácia podlieha exportným zákonom a predpisom platným v USA. Musíte dodržiavať všetky vnútroštátne a medzinárodné zákony a predpisy v oblasti exportu, ktoré sa vzťahujú na aplikáciu. Tieto zákony zahŕňajú obmedzenia týkajúce sa miesta určenia, koncových používateľov a spôsobu koncového používania. Informácie o značkových produktoch spoločnosti Microsoft nájdete na lokalite www.microsoft.com/exporting.

6. SLUŽBY PODPORY. Informácie o dostupnosti služieb podpory získate od poskytovateľa aplikácie. Za poskytovanie služieb podpory pre aplikáciu nezodpovedá spoločnosť Microsoft (pokiaľ spoločnosť Microsoft nie je poskytovateľom aplikácie), výrobca vášho telefónu ani váš poskytovateľ bezdrôtových služieb.

7. CELÁ ZMLUVA. Táto zmluva, podmienky pre doplnky a aktualizácie a zásady ochrany osobných údajov, s ktorými ste súhlasili, predstavujú celú zmluvu pre aplikáciu.

8. ROZHODNÉ PRÁVO.

a. Spojené štáty americké. Ak ste aplikáciu získali v Spojených štátoch amerických, interpretácia tejto zmluvy, uplatňovanie nárokov z jej porušenia a všetkých ostatných nárokov (vrátane ochrany spotrebiteľa, nekalej súťaže a nárokov v dôsledku porušovania práva) sa bez ohľadu na kolízne normy riadi právnym poriadkom štátu, v ktorom bývate.

b. Kanada. Ak ste aplikáciu získali v Kanade, interpretácia tejto zmluvy, uplatňovanie nárokov z jej porušenia a všetkých ostatných nárokov (vrátane ochrany spotrebiteľa, nekalej súťaže a nárokov v dôsledku porušovania práva) sa bez ohľadu na kolízne normy riadi právnym poriadkom provincie, v ktorej bývate.

c. Krajiny mimo územia Spojených štátov amerických a Kanady. Ak ste aplikáciu získali v ktorejkoľvek inej krajine, platia zákony tejto krajiny.

9. PRÁVNA ÚČINNOSŤ. Táto zmluva opisuje určité práva. Na základe právneho poriadku vašej krajiny môžete mať aj ďalšie práva. Ak to nepovoľuje právny poriadok vašej krajiny, táto zmluva nemení vaše práva, ktoré máte na základe právneho poriadku vašej krajiny.

10. ODMIETNUTIE ZÁRUKY. APLIKÁCIA SA LICENCUJE „TAK, AKO STOJÍ A LEŽÍ“, „SO VŠETKÝMI CHYBAMI“ A „TAK, AKO JE DOSTUPNÁ“. RIZIKO JEJ POUŽÍVANIA NESIETE VY SAMI. POSKYTOVATEĽ APLIKÁCIE VO SVOJOM MENE A V MENE SPOLOČNOSTI MICROSOFT, POSKYTOVATEĽOV BEZDRÔTOVÝCH SLUŽIEB, KTORÝCH SIEŤ SA POUŽÍVA NA POSKYTOVANIE APLIKÁCIE, KAŽDEJ Z NAŠICH PRÍSLUŠNÝCH AFILÁCIÍ, DODÁVATEĽOV A ZÁSTUPCOV („ZÚČASTNENÉ STRANY“) NEPOSKYTUJE ŽIADNE VÝSLOVNÉ ZÁRUKY, ZÁRUKY ANI PODMIENKY NA ZÁKLADE APLIKÁCIE ANI V SÚVISLOSTI S APLIKÁCIOU. CELÉ RIZIKO TÝKAJÚCE SA KVALITY A VÝKONU APLIKÁCIE NESIETE VY. AK SA UKÁŽE, ŽE APLIKÁCIA JE CHYBNÁ, VŠETKY NÁKLADY NA NEVYHNUTNÚ ÚDRŽBU ALEBO OPRAVU ZNÁŠATE VY. NA ZÁKLADE MIESTNYCH ZÁKONOV MÔŽETE MAŤ ĎALŠIE SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVA, KTORÉ TÁTO ZMLUVA NEMÔŽE ZMENIŤ. V ROZSAHU POVOLENOM VAŠIMI MIESTNYMI ZÁKONMI ODMIETAJÚ ZÚČASTNENÉ STRANY AKÉKOĽVEK IMPLICITNÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY VRÁTANE ZÁRUK A PODMIENOK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV.

11. OBMEDZENIE A VYLÚČENIE ODŠKODNENIA A NÁHRADY ŠKODY. V ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM MÔŽETE OD POSKYTOVATEĽA APLIKÁCIE VYMÁHAŤ IBA NÁHRADU ZA PRIAME ŠKODY, A TO DO SUMY, KTORÚ STE ZAPLATILI ZA APLIKÁCIU, ALEBO 1 USD, PODĽA TOHO, KTORÁ SUMA JE VYŠŠIA. SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE OD ŽIADNEJ ZO ZÚČASTNENÝCH STRÁN NEBUDETE VYMÁHAŤ NÁHRADU ZA INÉ ŠKODY VRÁTANE NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, UŠLÉHO ZISKU, ŠPECIÁLNYCH, NEPRIAMYCH, NÁHODNÝCH ŠKÔD ANI NÁHRADU ŠKODY, KTORÁ PLNÍ REPRESÍVNU FUNKCIU.

Toto obmedzenie sa vzťahuje na:

• všetky skutočnosti súvisiace s aplikáciou, službami alebo obsahom sprístupnenými prostredníctvom aplikácie a

• nároky vyplývajúce z porušenia zmluvy, záruky alebo podmienky, ochranu spotrebiteľa, podvod, nekalú súťaž, objektívnu zodpovednosť, nedbalosť, uvedenie do omylu, opomenutie, priestupok alebo iné porušenie práva, nedodržanie zákona alebo predpisu, prípadne neoprávnené obohatenie – to všetko v rozsahu, ktorý povoľuje rozhodné právo.

Obmedzenie platí aj v prípade,

• ak oprava, náhrada alebo vrátanie peňazí za aplikáciu nepokryje vaše straty v plnej výške alebo

• zúčastnená strana vedela alebo mala vedieť o možnej škode.