Podmínky užívání

Vystaveno: říjen, 2013; Den účinnosti: listopad, 2013

 

 

Děkujeme, že jste si vybrali produkt společnosti Microsoft. Toto je smlouva mezi vámi a společností Microsoft Corporation (nebo některou z jejích afilací v závislosti na vašem bydlišti), která upravuje vaše práva k použití softwaru a služeb uvedených v oddílu 1.1. Pro usnadnění jsme některé podmínky této smlouvy převedli do formátu otázek a odpovědí. Přečtěte si celou smlouvu, protože všechny její podmínky jsou důležité a dohromady tvoří právní smlouvu, která se na vás po přijetí bude vztahovat.

 

1.                   Rozsah smlouvy, přijetí a změny

 

1.1.             Na které služby se tato smlouva vztahuje? Tato smlouva se vztahuje na hry, obsah, aplikace a služby Xbox, včetně služby Xbox Live, aplikace Xbox SmartGlass, her pro službu Windows-Live, Xbox Video, Xbox Music a Windows Phone Store/Marketplace (včetně jakéhokoli obchodu poskytovaného pod značkou partnera Windows Phone, který odkazuje na tuto smlouvu), včetně služeb nebo softwaru, které umožňují streamování, stahování, zobrazování nebo používání určitého digitálního obsahu, například hudby, videa, her, aplikací nebo jiného obsahu zpřístupněného v nepravidelných intervalech společností Microsoft („Služby“). Tyto služby jsou přístupné pomocí konzoly Xbox One, konzoly Xbox 360, osobního počítače, mobilního zařízení, přenosného přehrávače médií, dalších zařízení schválených společností Microsoft („Schválené zařízení“), případně online. Při využívání služeb musíte dodržovat tyto podmínky („tato smlouva“).

 

1.2.             Existují další podmínky pro užívání těchto služeb? Naším cílem je vytvořit bezpečnější a lépe zabezpečené prostředí, a proto musí uživatelé při využívání služeb dodržovat následující podmínky, které jsou všechny uvedené v této smlouvě:

 

·         Tyto podmínky užívání

·         Pravidla používání služby Xbox Live (http://www.xbox.com/usagerules)

·         Zásady ochrany před nevyžádanou poštou společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951)

·         Etický kodex (http://www.xbox.com/legal/codeofconduct)

 

1.3.         Existují nějaké dodatečné podmínky pro užívání těchto služeb nebo obsahu zpřístupněného prostřednictvím těchto služeb? Budeme uvádět poskytovatele jednotlivých dostupných aplikací jako součást nebo prostřednictvím služeb. K některým hrám, aplikacím, obsahu, službám online, inzerci nebo událostem třetích stran (například sázkám nebo turnajům), které jsou přístupné v těchto službách („funkce třetích stran“) nebo jejich prostřednictvím, mohou být poskytovány samostatné smlouvy, prohlášení o ochraně osobních údajů a další podmínky, kterými se řídí užívání těchto funkcí třetích stran (souhrnně se označují jako „Další podmínky“).

 

Standardní licenční podmínky pro aplikace uvedené na konci této smlouvy jsou další podmínky mezi vámi a poskytovatelem aplikace, které se vztahují na vaše používání aplikace stažené prostřednictvím služby Windows Phone Store/Marketplace, nejsou-li k aplikaci poskytnuty jiné licenční podmínky. Na aplikaci se mohou vztahovat také jiné další podmínky, například podmínky služby nebo prohlášení o ochraně osobních údajů, jestliže aplikace poskytuje přístup k dalším funkcím třetích stran.

 

 

Společnost Microsoft je stranou dalších podmínek, pouze pokud je poskytovatelem příslušných služeb. Společnost Microsoft vám jako součást žádných funkcí třetích stran zpřístupněných prostřednictvím služeb neposkytuje licenci k žádným duševním právům a není-li to vyžadováno zákonem, nenese žádnou odpovědnost za níže uvedené:

                    funkce třetích stran,

                    užívání funkcí třetích stran,

                    obsah funkcí třetích stran,

                    zákaznickou podporu pro funkce třetích stran ani

                    žádné záruky ani nároky související s funkcemi třetích stran.

 

Tato smlouva a prohlášení o ochraně osobních údajů v této smlouvě uvedená se nevztahují na funkce třetích stran a další podmínky, kterými se řídí tyto funkce, žádným způsobem nemění žádné podmínky uvedené v této smlouvě.

 

Licence ke skriptům a kódu třetích stran, na které odkazují nebo které uvádějí tyto služby, jsou vám poskytovány třetími stranami, které jsou jejich vlastníky, nikoli společností Microsoft.

 

1.4.         Jak tuto smlouvu přijmu? Užíváním služeb nebo získáním přístupu k nim či souhlasem s těmito podmínkami tam, kde je k tomu v uživatelském rozhraní pro vás k dispozici příslušná možnost, vyjadřujete souhlas s tím, že se budete řídit touto smlouvou, aniž byste ji měnili. Pokud nesouhlasíte, služby nepoužívejte.

 

1.5.         Od jakého věku mohu služby používat? Používáním služeb sdělujete, že jste dosáhli věku dospělosti stanoveného v zemi, kde žijete, a vyjadřujete souhlas s podmínkami této smlouvy, jež se na vás vztahují, případně že jste rodičem nebo zákonným zástupcem nezletilé osoby, která má účet přidružený k vašemu účtu, a potvrzujete tuto smlouvu jejím jménem. K užívání těchto služeb je nezbytný účet Microsoft. Užívání účtu Microsoft společně s dalšími službami společnosti Microsoft může vyžadovat přijetí dalších podmínek užívání a poskytnutí dalších informací.

 

1.6.         Může společnost Microsoft změnit tuto smlouvu poté, co ji přijmu? Ano. O zamýšlené změně této smlouvy vás budeme informovat. Podmínky této smlouvy můžeme změnit, pokud: (i) je to nezbytné s ohledem na rozhodné právo, mimo jiné včetně změny takového práva; (ii) je to nezbytné v důsledku rady nebo příkazu na základě rozhodného práva; (iii) je porušen poměr ekvivalence mezi službou a její protihodnotou; (iv) je to nezbytné z technických důvodů; (v) je to nezbytné k zajištění provozování služeb nebo (vi) se podmínky změní ve prospěch uživatele. O zamýšlené změně vás budeme informovat před zahájením platnosti této změny, a to prostřednictvím uživatelského rozhraní, v e-mailové zprávě nebo jiným přijatelným způsobem. Veškeré částky splatné v den účinnosti změny nebo po tomto datu musí být uhrazeny nově určenému distributorovi. Pokud se změnami nebudete souhlasit, musíte zastavit užívání služeb a zrušit všechny placené služby dle pokynů uvedených v oddílu 6.10. V opačném případě se na vás budou vztahovat tyto nové podmínky.

 

1.7.         Jaké typy změn služeb mohu očekávat? Neustále pracujeme na vylepšování služeb a můžeme služby kdykoli měnit. Existují další důvody, na jejichž základě může společnost Microsoft zastavit poskytování částí služeb, včetně případů, kdy jejich poskytování již není realizovatelné, z důvodu technologických pokroků, protože na základě zpětné vazby zákazníků je nutné provést změny nebo protože z vnějších příčin je nerozumné nebo nepraktické v jejich poskytování pokračovat. Služby nebo jejich funkce můžeme vydat v podobě beta verze, která nemusí fungovat správně nebo stejně jako finální verze. Mimo jiné můžeme: (i) dle potřeby a bez předchozího upozornění zakázat nebo omezit přístup ke službám; (ii) načítat informace ze schváleného zařízení a jakékoli připojené periferie používané pro přihlašování ke službám, je-li to nutné pro provoz a ochranu bezpečnosti služeb, a vymáhat dodržování této smlouvy; a (iii) upgradovat, upravovat, rušit, pozastavit nebo ukončit kteroukoli funkci služeb nebo libovolného hardwaru či softwaru spojeného s těmito službami nebo schváleným zařízením. Můžeme tak učinit automatickým stažením souvisejícího softwaru přímo do vašeho schváleného zařízení, včetně softwaru, který vám brání v přístupu ke službám, hraní pirátských her nebo používání nepovolených hardwarových periferií.

 

1.8.         Jak lze používat přidružené účty? U některých součástí služeb vám může být umožněno vytvoření dalších členských účtů závislých na vašem účtu („přidružené účty“). Souhlasíte, že jste vázáni touto smlouvou v případě všech přidružených účtů (včetně účtů pro nezletilé osoby), které máte ve vlastnictví nebo je vytvoříte později, a že nesete odpovědnost za všechny aktivity spojené s vaším účtem služby a všemi přidruženými účty. Souhlasíte s tím, že společnost Microsoft může vůči vašemu účtu služby provést určité kroky jako reakci na aktivitu kteréhokoli z vašich přidružených účtů, včetně omezení užívání vašeho účtu služby nebo kterýchkoli přidružených účtů pro určité osoby; omezení počtu zařízení, ze kterých je možné ke službám přistupovat; a/nebo odebrání vašeho účtu služby nebo kterýchkoli přidružených účtů. Povolíte-li nebo umožníte-li nezletilé osobě používání přidruženého účtu:

 

Prohlašujete, že jste rodičem nebo zákonným zástupcem tohoto nezletilého uživatele;

 

Uznáváte, že některé funkce služeb a určitý obsah přístupný prostřednictvím těchto služeb mohou obsahovat materiál nevhodný pro nezletilé osoby, které mohou být tomuto materiálu vystaveny. Souhlasíte s tím, že budete dohlížet na používání ze strany nezletilých uživatelů, kterým povolíte nebo umožníte použití těchto služeb. Služby nejsou určeny pro použití dětmi mladšími 13 let bez dohledu rodičů.

 

Uznáváte, že nabízíme nastavení pro správu vašich nákupů a omezení přístupu k materiálům, které by mohly být nevhodné pro nezletilé uživatele. Nabízíme například „rodinná nastavení“ na konzole Xbox 360, na konzole Xbox One a pro některé součásti služeb. Mnohé ze svých nastavení můžete zobrazit nebo zkontrolovat v aplikaci nastavení konzoly nebo na adrese http://www.xbox.com/account. Další informace o našich nastaveních jsou k dispozici na adrese http://www.xbox.com/support.

 

Můžete obdržet podrobné údaje o profilu, využití a aktivitě nezletilých osob, které mají přidružený účet, jež budou zahrnovat hrané hry, stahované aplikace, videa (televizní pořady a filmy) sledovaná dítětem prostřednictvím služby Xbox Video, přehrávanou hudbu, aktivitu procházení a vyhledávání (z aplikace Internet Explorer na konzoli) a historii zásahů (včetně stížností učiněných uživatelem přidruženého účtu nebo stížností na tohoto uživatele, pozastavení a zákazů služeb). Může obsahovat také historii nákupů, žádosti o přátelství a seznamy přátel (včetně spojení pomocí aplikací sociálních sítí), historii komunikace (včetně zpráv a příloh) a využití aplikací ve službách (včetně prohlédnutého obsahu).

 

Odpovídáte za všechny materiály, ke kterým je uživateli vašeho účtu služeb umožněn nebo odepřen přístup (včetně vašeho použití nebo nepoužití prostředků rodičovské kontroly). Uznáváte, že použití našich nastavení nepředstavuje náhradu za váš osobní dohled nad nezletilými uživateli, kteří používají váš účet služeb.

 

Používáte-li přidružený účet, uznáváte, že držitel účtu služeb má plnou kontrolu nad vaším přidruženým účtem. Tato kontrola zahrnuje právo na: (i) ukončení služeb; (ii) uzavření nebo změnu přidruženého účtu v libovolném okamžiku; (iii) přístup a úpravy prostředků rodičovské kontroly pro váš přidružený účet; a (iv) příjem sdělení od naší společnosti. V některých případech tato kontrola zahrnuje také kontrolu voleb nákupů z vašeho přidruženého účtu a možnost vyžadovat a získávat informace o využití zařízení a služeb týkající se vašeho přidruženého účtu. Shromažďujeme data týkající se profilu, použití a aktivity, která se vztahují k vašemu přidruženému účtu, a poskytujeme tato data držiteli účtu služeb. Jste-li uživatelem přidruženého účtu, tato smlouva se vztahuje na vaše využití služeb, s výjimkou následujících oddílů: 1.8 (kromě začátku tohoto odstavce „Používáte-li přidružený účet,…,“ který se vztahuje na uživatele přidruženého účtu); 6 (Platba) a odstavec 15 (Sdělení stranám).

 

1.9.         Existuje něco, co nemohu se službami dělat? Služby nesmíte použít k poškození jiných osob nebo těchto služeb. Například nesmíte:

 

·         použít služby k úmyslnému poškození, ohrožení nebo obtěžování jiné osoby, organizace ani společnosti Microsoft;

·         poškodit, deaktivovat, přetížit ani narušit služby (nebo síť či schválené zařízení připojené k těmto službám);

·         přidělit, dále prodávat ani dále distribuovat žádnou součást služeb nebo přístup k těmto službám, včetně prodeje nebo zakoupení účtu;

·         přidělit, dále prodávat ani dále distribuovat žádnou součást služeb nebo přístup k těmto službám, včetně prodeje nebo zakoupení účtu;

·         Sdílet heslo ke svému účtu ani jinak opravňovat třetí stranu k přístupu nebo používání služeb vaším jménem, neposkytne-li k tomu společnost Microsoft schválený mechanismus;

·         umožňovat přístup ke službám neautorizovaným aplikacím třetích stran;

·         používat služby ani jakýkoli obsah služeb ke komerčním účelům;

·         používat nebo se pokoušet používat jakékoli neschválené prostředky ke změně, přesměrování nebo získání přístupu ke službám;

·         používat jakékoli automatizované procesy nebo služby (například robot, prohledávač, pravidelné ukládání informací uložených společností Microsoft do mezipaměti nebo prohledávání metadat) pro přístup ke službám nebo jejich použití ani ke kopírování nebo získávání dat ze služeb;

·         získávat (nebo se pokoušet získávat) jakákoli data ze služeb nebo souvisejícího hardwaru, s výjimkou dat, která máme v úmyslu vám zpřístupnit; nebo

·         úmyslně zvyšovat počet přehrávání nebo jinak manipulovat se službami, včetně využívání skriptu nebo jinak automatizovaného procesu;

·         používat služby nebo související hardware k navrhování, vývoji nebo aktualizaci neautorizovaného softwaru;

·         používat neautorizovaný software nebo hardware pro přístup ke službám, ani upravovat schválené zařízení neschváleným způsobem (například prostřednictvím neschválených oprav, upgradů nebo stahování). Souhlasíte s tím, že máme právo odesílat data, aplikace nebo jiný obsah libovolnému softwaru nebo hardwaru, který používáte pro přístup ke službám, pro účely zjišťování neoprávněných úprav nebo blokování upraveného zařízení; a

·         nesmíte se pokoušet o rozklad, dekompilaci, vytváření odvozených děl, zpětnou analýzu, úpravy, poskytování sublicencí, distribuci ani použití k jiným účelům, ať už se jedná o služby, hry, aplikace, jiný obsah dostupný prostřednictvím těchto služeb nebo libovolný hardware přidružený k těmto službám nebo schválenému zařízení. Pokud tak učiníte, můžeme zrušit váš účet, zbavit vás možnosti přístupu ke službám a uplatnit další právní možnosti nápravy. Můžeme podniknout libovolné právní kroky, které považujeme za přiměřené proti uživatelům, kteří naruší bezpečnost našich systémů nebo sítě nebo poruší tuto smlouvu či kterékoli další podmínky obsažené v této smlouvě, nebo na které smlouva odkazuje. Tito uživatelé mohou také nést odpovědnost dle trestního nebo občanského práva.

 

 

2.                   Obsah

 

2.1.             Kdo vlastní obsah, který umístím do služeb? Neuplatňujeme nárok na vlastnická práva k obsahu, který poskytujete v rámci těchto služeb. Váš obsah zůstává vaším obsahem. Nekontrolujeme, neověřujeme ani neschvalujeme obsah, který vy nebo další uživatelé zpřístupníte v rámci služeb.

 

2.2.             Kdo může získat přístup k mému obsahu? O tom, komu bude umožněn přístup k vašemu obsahu, rozhodujete vy. Jestliže sdílíte obsah ve veřejných oblastech služeb nebo ve sdílených oblastech dostupných ostatním uživatelům, které jste zvolili, může obsah užívat společnost Microsoft a každý, s nímž tento obsah sdílíte. Poskytnete-li ostatním uživatelům přístup k vašemu obsahu v rámci služeb, udělujete jim bezplatné, nevýhradní oprávnění k užívání, reprodukování, distribuci, zobrazování, přenosu a sdělování tohoto obsahu veřejnosti pouze ve spojení s těmito službami. Odesíláte-li fotografii nebo jiný digitální obraz, zříkáte se také výslovně jakýchkoli práv týkajících se soukromí nebo publicity, která jsou spojena s tímto obrazem. Nechcete-li ostatním tato práva poskytnout, neužívejte služby ke sdílení svého obsahu.

 

Odešlete-li hodnocení nebo výsledky kontroly pro aplikaci, kterou stáhnete prostřednictvím služby Windows Phone Store, můžete obdržet e-mail od společnosti Microsoft s obsahem od poskytovatele dané aplikace. Jakýkoli takovýto e-mail pochází od společnosti Microsoft. Společnost Microsoft nesdílí vaši e-mailovou adresu s žádnými poskytovateli aplikací, které stahujete prostřednictvím služby Windows Phone Store/Marketplace. Obdržíte-li takový e-mail, můžete pomocí odkazu, který je v něm obsažen, zaslat požadavek na ukončení zasílání dalších e-mailů tohoto typu.

 

2.3.             Co společnost Microsoft dělá s mým obsahem? Berete na vědomí, že společnost Microsoft může uplatňovat právo k užívání, úpravě, přizpůsobení, reprodukování, distribuci, publikování a zobrazení obsahu uvedeného ve službách a vy jí a jejím afilacím, prodejcům, distributorům, poskytovatelům služeb, partnerům anebo dodavatelům toto právo tímto poskytujete. Tento obsah může zahrnovat vaše jméno, vaši herní přezdívku, motto, avatar, původní obsah doplňující herní digitální video záznam nebo další informace poskytované v souvislosti s tímto obsahem. Tato práva se uplatňují výhradně v rozsahu nezbytném pro poskytování služeb.

 

2.4.             Jaký typ obsahu není povolen nebo je zakázán? V rámci služeb není povolen obsah, který porušuje tuto smlouvu (včetně antispamových zásad a etického kodexu společnosti Microsoft) nebo místní zákony. Společnost Microsoft si za účelem vymáhání této smlouvy vyhrazuje právo obsah revidovat. V rámci snahy chránit služby a naše zákazníky nebo jinak prosazovat tuto smlouvu je společnost Microsoft oprávněna blokovat či jinak zabránit v doručení libovolných druhů obsahu, e-mailů, rychlých zpráv či jiné komunikace do a ze služeb. Musíte respektovat práva umělců, autorů, vynálezců a tvůrců. Obsah může být chráněn autorskými právy. Osoby, jejichž podoba je v obsahu zachycena, mohou mít právo určovat, jak bude s jejich vyobrazeními nakládáno. Sdílíte-li obsah v rámci služeb způsobem, který porušuje autorská práva jiných osob, další práva k duševnímu vlastnictví, vlastnická práva, práva na ochranu osobnosti při publikování nebo právo na soukromí, jednáte v rozporu s touto smlouvou (a porušujete další práva, případně zákon). Prohlašujete a zaručujete, že máte všechna nezbytná práva k udělení oprávnění popsaných v tomto oddíle a že užívání obsahu neporušuje žádné zákony. Za váš obsah vám nebudeme platit. Publikování vašeho obsahu můžeme odmítnout, a to i bez uvedení důvodu. Máme možnost váš obsah kdykoli a z jakýchkoli důvodů odstranit ze služeb, včetně případů, kdy: (i) porušíte podmínky této smlouvy; (ii) obsah překračuje kapacitu úložiště nebo velikost souboru; (iii) obsah je poskytován ve snaze manipulovat s hodnocením kterékoli aplikace; nebo pokud (iv) zrušíme či pozastavíme příslušné služby.

 

2.5.             Jaká omezení se týkají mého přístupu k obsahu společnosti Microsoft a třetích stran a jeho použití? Máme možnost znemožnit přístup k obsahu společnosti Microsoft a třetích stran, který je přidružen k vašemu účtu. Máme také možnost odstranit nebo znepřístupnit hry, aplikace, obsah nebo služby na vašem schváleném zařízení v zájmu ochrany služeb, poskytovatelů aplikací, síťových operátorů nebo kterýchkoli jiných postižených či potenciálně postižených stran. Určitý obsah a aplikace zpřístupněné v rámci služeb mohou být čas od času nedostupné nebo mohou být nabízeny pouze po omezenou dobu z důvodu smluvních nebo jiných omezení, například oblastí přiřazenou k vašemu účtu. Takto vám nemusí být umožněno znovu stáhnout obsah nebo aplikace, případně znovu streamovat určitý obsah, který jste zakoupili. Například pokud změníte oblast přidělenou k vašemu účtu, budete možná nuceni tento obsah nebo aplikace, které vám byly zpřístupněny a které jste uhradili pro předchozí oblast, znovu zakoupit. Mimo rozsah vyžadovaný rozhodným právem nemáme žádnou povinnost poskytovat dříve zakoupený obsah nebo aplikace k opětovnému stažení nebo nahrazení. Obdržíme-li od vlastníků obsahu informace uvádějící data, kdy bude jejich obsah nedostupný, pokusíme se s vámi o tyto informace podělit.

 

2.6.             Kdo je odpovědný za data a obsah? Jste odpovědní za zálohování dat a obsahu, který je ukládán ve službách. Jsou-li vaše služby pozastaveny nebo zrušeny, máme možnost vaše data a obsah trvale odstranit z našich serverů. Nemáme žádnou povinnost vracet data a obsah po pozastavení nebo zrušení služeb. Jsou-li data a obsah ukládány s datem uplynutí doby účinnosti, můžeme tato data a obsah po tomto datu odstranit. Odstraněná data a obsah mohou být neobnovitelná.

 

 

3.                   Zrušení služeb

 

3.1.             Co se stane v případě, že nedodržím tuto smlouvu? Pokud hrubě porušíte tuto smlouvu, můžeme proti vám uskutečnit akci, včetně (bez jakýchkoli výhrad) odebrání vašeho obsahu ze služeb, pozastavení nebo zrušení vašeho přístupu ke službám, výzvy k zdržení se těchto aktivit, zablokování přístupu vaší konzoly nebo zařízení ke službám nebo nahlášení této aktivity příslušným úřadům. V případě, že proti vám učiníme kroky z důvodu vašeho porušení této smlouvy, můžeme trvale odstranit některé nebo všechny informace nebo obsah přidružené k vašemu účtu Microsoft nebo můžeme kompletně zrušit vaše služby. Odstraněný obsah může být neobnovitelný.

 

3.2.             Mohu o přístup ke službám přijít i v jiných případech? Ano. Pokud se zaregistrujete do placené části služeb a poplatky nebudete hradit včas, můžeme příslušnou službu pozastavit nebo zrušit (další informace naleznete v oddílu 6.1).

 

3.3.             Jak mohu služby ukončit? Služby můžete kdykoli a z jakéhokoli důvodu ukončit. V případě služby Xbox tak můžete učinit na adrese http://support.xbox.com/billing-and-subscriptions/account-management/xbox-live-account-management provedením postupu zrušení účtu. Informace o zrušení placené části služeb viz oddíl 6.10. Pokud služby rušíte, svůj obsah ze služeb nejrychleji odstraníte tak, že jej ručně odeberete z různých částí služeb (například ručně odstraníte svůj e-mail). Upozorňujeme však, že přestože odstraněný obsah nebo obsah, který je spojen se zrušeným účtem, nemusí být dostupný, může po určitou dobu zůstat v našem systému.

 

3.4.             Co se stane v případě zrušení nebo ukončení služeb? Jsou-li vaše služby zrušeny nebo ukončeny (ať už vámi, nebo námi), vaše právo používat tyto služby je ukončeno. Jsou-li vaše služby zrušeny nebo ukončeny, můžeme trvale odstranit informace přidružené k vašemu účtu, včetně vašeho obsahu, z našich serverů a nemáme žádnou povinnost vám tento obsah navrátit.

 

4.                   Soukromí Vaše soukromí je pro nás důležité. V prohlášení o ochraně osobních údajů pro služby (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=259655) a Windows Phone (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=247437) je popsán způsob, jakým používáme a chráníme váš obsah, a všechny informace, které o vás shromažďujeme. Tato smlouva zahrnuje odkaz na prohlášení o ochraně osobních údajů. Použitím těchto služeb nebo odsouhlasením těchto podmínek vyjadřujete souhlas se shromažďováním, používáním a zveřejněním svého obsahu a informací společností Microsoft, v souladu s popisem v prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

5.                   Narušení služeb a jejich zálohování

 

Služby se snažíme udržovat v provozu. Ve všech online službách však dochází k občasným přerušením nebo výpadkům, a společnost Microsoft nezodpovídá za žádné narušení nebo ztrátu, které můžete v důsledku toho utrpět. Obsah, který v rámci služeb uchováváte, byste měli pravidelně zálohovat. Dodržováním plánu pravidelných záloh můžete předejít ztrátě obsahu.

 

 

6.                   Pokud platíte společnosti Microsoft, podléháte následujícím podmínkám

 

6.1.             Poplatky. Pokud je některá část služeb zpoplatněna, zavazujete se příslušný poplatek uhradit. Pokud není uvedeno jinak, požadovaná cena za službu nezahrnuje žádné příslušné daně a kurzová vyrovnání. Za uhrazení těchto daní a dalších poplatků odpovídáte vy. Neobdržíme-li od vás částku včas a v plné výši, můžeme pozastavit nebo zrušit služby. Pozastavení nebo zrušení služeb z důvodu nezaplacení může vést ke ztrátě přístupu k účtu a možnosti použití účtu a jeho obsahu.

 

6.2.             Váš fakturační účet. Při registraci do služby budete požádáni o poskytnutí údajů o způsobu platby, který použijete k úhradám poplatků za službu. Vaše fakturační údaje a způsob platby jsou dostupné a lze je změnit na webu Fakturace a správa účtu (https://commerce.microsoft.com). Kromě toho povolujete společnosti Microsoft používat veškeré aktualizované fakturační údaje týkající se vašeho způsobu platby poskytované bankou, u které je veden váš účet, nebo příslušnou platební sítí. Pokud nám oznámíte, že svůj způsob platby již nechcete používat, a neposkytnete nám na naši žádost, abyste tak učinili v příslušném časovém rámci, jiný způsob platby, můžeme vaši placenou službu pozastavit nebo zrušit. Zavazujete se, že budete své fakturační a kontaktní údaje udržovat tak, aby byly vždy aktuální. Změny vašeho fakturačního účtu neovlivní poplatky účtované vašemu fakturačnímu účtu do doby, než jsme mohli na změny vašeho fakturačního účtu přiměřeně zareagovat.

 

6.3.             Účtování. Poskytnutím údajů o způsobu platby společnosti Microsoft (i) vyjadřujete, že jste k použití poskytnutého způsobu platby oprávněni a že veškeré vámi uvedené fakturační údaje jsou pravdivé a přesné; (ii) opravňujete společnost Microsoft k tomu, aby vám účtovala poplatky za služby k úhradě pomocí vašeho způsobu platby; a (iii) opravňujete společnost Microsoft k tomu, aby vám účtovala použití veškerých placených součástí služeb, ke kterým jste se zaregistrovali v době platnosti této smlouvy. Fakturovat můžeme (a) předem; (b) v době nákupu; (c) krátce po nákupu nebo (d) pravidelně v případě, že se jedná o opakované předplacené služby. Poplatky za služby vám smíme účtovat až do vámi schválené výše. O jakékoli změně účtované částky budete v případě opakovaných předplacených služeb předem informováni. Poplatky za služby vám smíme účtovat až do vámi schválené výše. O rozdílu budete v případě opakovaných předplacených služeb předem informováni. Můžeme vám současně za několik předchozích účtovacích období účtovat částky, které předtím nebyly zpracovány.

 

6.4.             Automatické obnovení. Pokud jsou automatická prodloužení ve vaší zemi povolena, budeme vás před automatickým prodloužením služeb informovat prostřednictvím e-mailu. Poté, co vás informujeme o automatickém prodloužení služeb, můžeme vaše služby automaticky prodloužit a účtovat vám po dobu prodloužení cenu služeb aktuální při prodloužení. Současně vás upozorníme, že vám budeme prodloužení služeb účtovat k úhradě pomocí vašeho vybraného nastavení způsobu platby, bez ohledu na to, zda bylo v den prodloužení registrováno, nebo poskytnuto později. Také vám poskytneme pokyny, jak je možné služby zrušit. Služby musíte zrušit před datem prodloužení, aby vám nebylo prodloužení naúčtováno.

 

6.5.             Online výpisy a chyby. Online výpis vyúčtování vám poskytneme na webu Fakturace a správa účtu (https://commerce.microsoft.com), kde jej můžete zobrazit a vytisknout. Jedná se o jediný výpis vyúčtování, který poskytujeme. Za vytisknutí nebo uložení a uchování kopie každého online vyúčtování pro své záznamy zodpovídáte vy. Pokud ve vašem vyúčtování uděláme chybu, opravíme ji co nejdříve, jakmile nás na ni upozorníte a my vyúčtování přezkoumáme. Musíte nás upozornit do 120 dní od prvního výskytu zjevné chyby ve vašem vyúčtování. Pokud nám chybu neoznámíte v tomto období, neponeseme žádnou odpovědnost a nebudeme akceptovat žádné nároky vyplývající ze ztrát způsobených takovou chybou v důsledku malé nedbalosti. Kromě toho nebudeme povinni chybu opravit ani poskytnout náhradu. V případě, že společnost Microsoft zjistí chybu ve vyúčtování, bude tato chyba opravena do 90 dnů.

 

6.6.             Čas na rozmyšlenou. Požadujete-li od nás službu, souhlasíte s tím, že můžeme začít tyto služby poskytovat okamžitě. Nebudete mít nárok na zrušení ani na „čas na rozmyšlenou“, kromě případů, kdy je poskytnutí času na rozmyšlenou vyžadováno ze zákona. Placené služby můžete zrušit podle ustanovení v oddílu 6.10.

 

6.7.             Nabídky zkušebního období. Pokud vás nebudeme informovat jinak, musíte v případě, že využíváte jakoukoli nabídku zkušební doby, zrušit služby před koncem této zkušební doby, jinak vám budou za služby účtovány poplatky. Pokud na konci zkušební doby služby nezrušíte, můžeme vám tyto služby naúčtovat.

 

6.8.             Změny ceny. Pokud bylo v nabídce služeb stanoveno určité období a cena, pak tato cena zůstává platná do skončení období nabídky. Budete-li chtít nadále využívat služby, bude nutné přijmout novou nabídku a cenu. Jestliže je vaše služba poskytována periodicky (například měsíčně) bez udání délky a nejedná se o nabídku zkušební doby, jsme oprávněni změnit cenu služeb za předpokladu, že vám tuto skutečnost oznámíme nejméně 30 dní před uplatněním nové ceny. Poskytneme vám možnost zrušit služby před začátkem platnosti změny ceny. Oznámení o změně ceny bude obsahovat také výslovné upozornění, že pokud služby nezrušíte, bude uplatněna nová cena. Po skončení období a za předpokladu, že služby po oznámení změny ceny nezrušíte, vám budeme za služby účtovat novou cenu. Pokud se změnou ceny nesouhlasíte, musíte služby ukončit a přestat je používat, dříve než změna ceny vstoupí v platnost. Jestliže služby zrušíte, skončí služby na konci aktuálního období služeb nebo, pokud vám účtujeme periodicky, skončí vaše služby na konci období, ve kterém jste je zrušili.

 

6.9.             Zásady peněžitých náhrad. Nestanoví-li zákon jinak nebo neuvádí-li to konkrétní nabídka služeb, jsou všechny nákupy konečné a jejich úhrady nevratné.

 

6.10.          Zrušení služeb. Služby můžete bez udání důvodu kdykoli zrušit. Informace a pokyny pro rušení služeb jsou uvedeny na webu Fakturace a správa účtu (https://billing.microsoft.com). Doporučujeme přejít zpět na nabídku popisující služby, protože (i) nemusíte obdržet náhradu v době zrušení; (ii) může se na vás vztahovat povinnost uhradit poplatky za zrušení; (iii) může se na vás vztahovat povinnost uhradit všechny poplatky vyúčtované k tíži vašeho fakturačního účtu za poskytování služeb před datem zrušení nebo (iv) můžete zrušením služeb ztratit přístup k vašemu účtu a možnost jeho použití. Jestliže služby zrušíte, skončí služby na konci aktuálního období služeb nebo, pokud vám účtujeme periodicky, skončí vaše služby na konci období, ve kterém jste je zrušili.

 

6.11.          Pozdní platby. V případě pozdní platby musíte zaplatit všechny přiměřené náklady, které nám vzniknou v souvislosti s vymáháním nezaplacených úhrad. Tyto náklady zahrnují opodstatněné náklady na právního zástupce a další právní poplatky a náklady stanovené zákony a předpisy. Pokud nezaplatíte plnou částku včas ani poté, co jsme vám odeslali připomenutí obsahující upozornění, že vaše služby budou v případě včasného neuhrazení platby pozastaveny nebo zrušeny, můžeme vaše služby pozastavit nebo zrušit. Pozastavení nebo zrušení služeb se můžete vyhnout, uhradíte-li požadovanou platbu v čase uvedeném v připomenutí. Postup bude odlišný, pokud se jedná o nevýznamnou chybějící částku. Chybějící částky menší než 2 % z celkové hodnoty faktury jsou vždy považovány za nevýznamné. Pozastavení nebo zrušení služeb z důvodu nezaplacení může vést ke ztrátě přístupu k těmto službám.

 

6.12.          Platby vám. Pokud vám dlužíme platbu, souhlasíte, že nám včas poskytnete přesné informace potřebné k provedení platby. Zodpovídáte za uhrazení daní a poplatků, které mohou vzniknout jako následek této platby. Musíte také dodržet všechny námi určené další podmínky ohledně vašeho práva na jakoukoli platbu. Pokud obdržíte chybnou platbu, můžeme ji vymáhat zpět. Souhlasíte s tím, že s námi v tomto úsilí budete spolupracovat. Platba může být také snížena bez sdělení pro vyrovnání případného předchozího přeplatku.

 

6.13.          Dárkové poukázky. Zpětný odběr a použití dárkových poukázek se řídí podmínkami uvedenými na adrese https://commerce.microsoft.com/PaymentHub/Help/Show/toc_link_no_62.

 

6.14.          Služby přístupu k Internetu a poplatky. Zodpovídáte za úhradu poplatků účtovaných vaším poskytovatelem připojení k Internetu nebo Wi-Fi. Tyto poplatky jsou nad rámec poplatků, které nám platíte za užívání služeb. Pokud ke službám přistupujete prostřednictvím bezdrátových zařízení (například mobilního telefonu či tabletu), váš mobilní operátor si může účtovat poplatky za upozornění, prohlížení webu, odesílání zpráv a další služby, které vyžaduje použití služeb pro vysílání a bezdrátový přenos. Ověřte u svého operátora, zda se na vás nějaké takové poplatky vztahují. Nesete výhradní odpovědnost za veškeré náklady vzniklé přístupem ke službám prostřednictvím bezdrátové nebo jiné komunikační služby.

 

 

7.            Vyloučení záruk

 

SPOLEČNOST MICROSOFT ANI JEJÍ AFILACE, PRODEJCI, DISTRIBUTOŘI NEBO DODAVATELÉ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ANI ODVOZENÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY V SOUVISLOSTI S VAŠÍM UŽÍVÁNÍM SLUŽEB. BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE UŽÍVÁNÍ SLUŽEB JE NA VAŠE RIZIKO A ŽE SLUŽBY POSKYTUJEME, „JAK STOJÍ A LEŽÍ,“ „SE VŠEMI CHYBAMI“ A „TAK, JAK JSOU K DISPOZICI.“ SPOLEČNOST MICROSOFT NEZARUČUJE PŘESNOST ANI AKTUÁLNOST INFORMACÍ DOSTUPNÝCH VE SLUŽBÁCH. V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY VYLUČUJEME VEŠKERÉ ODVOZENÉ ZÁRUKY VZTAHUJÍCÍ SE NA PRODEJNOST, USPOKOJIVOU KVALITU, VHODNOST PRO URČITÝ ÚČEL, ODBORNÉ PROVEDENÍ A NEPORUŠENÍ PRÁV. Místní zákony mohou poskytovat určitá práva. Žádný obsah této smlouvy nemá ovlivňovat tato práva, pokud jsou uplatnitelná.

 

UZNÁVÁTE, ŽE POČÍTAČOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY NEJSOU BEZCHYBNÉ A ŽE MŮŽE DOCHÁZET K OBČASNÝM VÝPADKŮM. NeRUČÍME ZA TO, že služba bude nepřerušovaná, včasná, bezpečná a bezchybná nebo že nedojde ke ztrátě obsahu.

 

POUŽÍVÁTE-LI KONZOLU XBOX ONE, KONZOLU XBOX 360, PŘÍSLUŠENSTVÍ XBOX NEBO SNÍMAČ KINECT MIMO PODPOROVANÉ ÚZEMÍ, SPOLEČNOST MICROSOFT ODPOVÍDÁ POUZE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY V ZEMÍCH UVEDENÝCH V ZÁRUCE. SPOLEČNOST MICROSOFT NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST A NA VÁŠ PRODUKT XBOX NEBO KINECT SE NEMUSÍ VZTAHOVAT ZÁRUKA A NEMUSÍ PRO NĚJ BÝT POSKYTOVÁNA PODPORA MIMO ZEMĚ UVEDENÉ V ZÁRUCE.

 

8.            Omezení odpovědnosti

 

8.1.         Společnost Microsoft není odpovědná za žádný obsah, včetně odkazů na weby třetích stran a aktivity uživatelů. Tento obsah a aktivity nelze přičíst společnosti Microsoft a nepředstavují názor společnosti Microsoft.

 

8.2.         Společnost Microsoft ponese odpovědnost za mírnou nedbalost společnosti Microsoft, jejích zástupců nebo právních zástupců pouze v případě, že byly porušeny materiální závazky smlouvy. Materiální závazky pokrývají závazky, které je třeba splnit v rámci náležitého plnění této smlouvy, které umožňují dosáhnout cílů této smlouvy a o kterých mohou uživatelé obecně předpokládat, že budou splněny v souladu se smyslem a obsahem této smlouvy.

 

8.3.         Společnost Microsoft, její zástupci nebo právní zástupci nejsou odpovědní za nepředvídatelné škody, atypické škody nebo finanční ztrátu s ohledem na nepřímé škody, včetně ztráty zisku, pokud společnost Microsoft, její zástupci nebo právní zástupci nejednali v hrubé nedbalosti.

 

8.4.         Veškerá zákonná odpovědnost bez zavinění společnosti Microsoft, včetně, bez omezení, odpovědnosti na základě zákona o odpovědnosti za produkt a zákonem stanovené odpovědnosti za porušení záruky, zůstává omezením odpovědnosti nedotčena. Totéž platí pro odpovědnost společnosti Microsoft, jejích zástupců nebo právních zástupců v případě újmy z nedbalosti na životě, těle či zdraví jednotlivce.

 

8.5.         Z této smlouvy a z využívání služeb neplynou žádné další smluvní nebo právní nároky kromě těch zahrnutých v odstavcích 9.1 až 9.4 oddílu 9, s výjimkou smluvní nebo právní odpovědnosti společnosti Microsoft za smrt či zranění, které nebylo pokryto v oddílu 9.

 

 

9.            Smluvní partner za společnost Microsoft, soudní příslušnost a rozhodné právo

 

a.                   Kanada. Je-li místem vašeho pobytu (nebo sídlem vaší společnosti) Kanada, uzavíráte smlouvu se společností Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Výklad této smlouvy se řídí zákony provincie, ve které pobýváte, a tyto zákony se vztahují na nároky spojené s jejím porušením a všechny další nároky (včetně ochrany spotřebitele, nekalé soutěže a občanskoprávních deliktů), bez ohledu na kolizní ustanovení práva. Obě strany neodvolatelně souhlasí s tímto výhradním určením jurisdikce a místní příslušností k soudům v provincii Ontario pro všechny spory, které vznikly v důsledku této smlouvy či služby nebo s touto smlouvou či službou souvisejí.

 

b.                  Severní a Jižní Amerika mimo USA a Kanadu kromě Brazílie. Pokud je místem vašeho pobytu nebo sídlem vaší společnosti Severní nebo Jižní Amerika mimo USA a Kanadu, uzavíráte smlouvu se společností Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA a výklad této smlouvy se řídí zákony státu Washington a tyto zákony se vztahují na nároky spojené s jejím porušením, bez ohledu na volbu právních ustanovení. Všechny ostatní nároky (včetně nároků týkajících se zákonů na ochranu spotřebitele, zákonů proti nekalé soutěži a občanskoprávních deliktů) budou podléhat zákonům země, do níž vaše služby směrujeme.

 

c.                   Brazílie. Je-li místem vašeho pobytu Brazílie, uzavíráte smlouvu se společností Microsoft do Brasil Importação e Comércio de Software e Vídeo Games Ltda., Rue Maestro Cardim, 307, 14 andar, conjunto 1.410, Paulista Towers Building, Bela Vista, Sao Paulo, CEP 01323-000, Brazil. V případě všech služeb se výklad této smlouvy řídí zákony Brazílie a tyto zákony se vztahují na nároky spojené s jejím porušením, bez ohledu na kolizní ustanovení práva. Obě strany neodvolatelně souhlasí s tímto výhradním určením jurisdikce a místní příslušností k soudům v Sao Paulu pro všechny spory, které vznikly v důsledku této smlouvy či služby nebo s touto smlouvou či službou souvisejí.

 

d.                  Evropa. Je-li místem vašeho pobytu Evropa, uzavíráte smlouvu se společností Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 23-29, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg. Na vaše použití produktů Bing a MSN se vztahují zákony státu Washington ve Spojených státech amerických a pro všechny další nároky týkající se služeb platí zákony země, do které směrujeme vaše služby. S ohledem na jurisdikci můžete vy nebo společnost Microsoft zvolit příslušný soud v Lucembursku nebo v zemi, která vám naše služby poskytuje, pro všechny spory, které vznikly v důsledku této smlouvy nebo služeb nebo v souvislosti s nimi.

 

e.                  Blízký Východ a Afrika. Je-li místem vašeho pobytu Střední východ nebo Afrika, uzavíráte smlouvu se společností Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 23-29, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg. V případě všech služeb se výklad této smlouvy řídí zákony Lucemburska a tyto zákony se vztahují na nároky spojené s jejím porušením, bez ohledu na kolizní ustanovení práva. Všechny ostatní nároky (včetně nároků týkajících se zákonů na ochranu spotřebitele, zákonů proti nekalé soutěži a občanskoprávních deliktů) budou podléhat zákonům země, do níž vaše služby směrujeme. Obě strany neodvolatelně souhlasí s tímto výhradním určením jurisdikce a místní příslušností k lucemburským soudům pro všechny spory, které vznikly v důsledku této smlouvy nebo s touto smlouvou nebo službami souvisejí.

 

f.                    Asie nebo Jižní Pacifik, není-li vaše země uvedena níže. Pokud je místem vašeho pobytu (nebo sídlem vaší společnosti) Asie či Jižní Tichomoří, uzavíráte smlouvu se společností Microsoft Regional Sales Corp., která je zřízena podle zákonů státu Nevada v USA a má pobočku v Singapuru s hlavním sídlem na adrese 438B Alexandra Road, 04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968. Pro všechny služby se tato smlouva řídí zákony státu Washington, bez ohledu na kolizní ustanovení práva. Jakýkoli spor vyplývající z této smlouvy nebo služeb, případně s nimi související, včetně všech otázek týkajících se její existence, platnosti a ukončení, musí být předložen k rozhodčímu řízení a s konečnou platností rozhodnut arbitrážním soudem v Singapuru v souladu s arbitrážním řádem Mezinárodního arbitrážního centra v Singapuru (SIAC – Singapore International Arbitration Center). Tento řád je do tohoto ustanovení začleněn odkazem. Členem rozhodčího soudu musí být jeden rozhodce jmenovaný předsedou centra SIAC. Jazykem rozhodčího řízení bude angličtina. Rozhodnutí arbitrážního soudu musí být konečné, závazné a nenapadnutelné a může být použito jako základ pro rozsudek v jakékoli zemi nebo oblasti.

 

g.                   Japonsko. Pokud je místem vašeho pobytu Japonsko, uzavíráte smlouvu se společností Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075. Pro všechny služby se tato smlouva a všechny záležitosti, které vznikly v důsledku této smlouvy nebo s ní souvisejí, se řídí japonskými zákony. Obě strany neodvolatelně souhlasí s tím, že v první instanci bude výhradní jurisdikce a místní příslušnost pro všechny spory, které vznikly v důsledku této smlouvy nebo služeb, případně v souvislosti s nimi, spočívat na okresním soudu v Tokiu.

 

h.                  Čína. Je-li místem vašeho pobytu Čína, uzavíráte smlouvu se společností Microsoft Corp., One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Tato smlouva se řídí zákony státu Washington, bez ohledu na kolizní ustanovení práva. Jurisdikce státních a federálních soudů ve správním okrese King, Washington, USA je nevýhradní.

 

i.                     Korejská republika. Pokud je místem vašeho pobytu Korejská republika, uzavíráte smlouvu se společností Microsoft Korea, Inc., 11th Floor, Tower A, K-Twin Tower, Jongro 1 gil 50, Jongro-gu, Seoul, Republic of Korea, 110-150. Pro všechny služby se tato smlouva řídí zákony Korejské republiky. Obě strany neodvolatelně souhlasí s tím, že v první instanci bude výhradní jurisdikce a místní příslušnost pro všechny spory, které vznikly v důsledku této smlouvy nebo služeb, případně v souvislosti s nimi, spočívat na centrálním okresním soudu v Soulu.

 

j.                    Tchaj-wan. Pokud je místem vašeho pobytu Tchaj-wan, uzavíráte smlouvu se společností Microsoft Taiwan Corp., 8F se sídlem na adrese No 7 Sungren Road, Shinyi Chiu, Taipei, Taiwan 110. Pro všechny služby se tato smlouva řídí zákony Tchaj-wanu. Další podrobnosti týkající se společnosti Microsoft Taiwan Corp. naleznete na webových stránkách poskytovaných ministerstvem pro ekonomické záležitosti Čínské republiky. (http://gcis.nat.gov.tw/main/index.jsp). Obě strany neodvolatelně určují městský soud v Tchaj-peji jako soud první instance s jurisdikcí nad všemi spory, které vznikly v důsledku této smlouvy nebo služeb, případně ve spojení s nimi, v maximálním rozsahu povoleném zákony Tchaj-wanu.

 

 

10.          Weby třetích stran

 

Tyto služby mohou umožňovat přístup k webům nebo službám třetích stran. Společnost Microsoft nezodpovídá za weby nebo služby třetích stran, ani za materiál, který na nich může být zpřístupněn. Nesete výhradní odpovědnost za své transakce s třetími stranami (včetně inzerce). Použití webů a služeb třetích stran může podléhat podmínkám a ujednáním těchto třetích stran.

 

11.          DRM (Správa digitálních práv)

 

Přistupujete-li k obsahu chráněnému podle standardu Microsoft DRM (Digital Rights Management), software DRM si může prostřednictvím Internetu automaticky vyžádat práva k užívání médií ze serveru práv online a stahovat a instalovat dostupné aktualizace technologie DRM, aby vám umožnil přehrávání materiálu.

 

12.          Pokračování platnosti

 

Účinnost oddílů 4, 6 (pro částky poskytnuté před koncem této smlouvy), 9, 10, 11, 17 a těch, které se uplatňují po ukončení smlouvy, zůstane zachována i po ukončení nebo zrušení této smlouvy.

 

13.          Postoupení a převod

 

Tuto smlouvu můžeme kdykoli postoupit jako celek nebo jako část, a to bez upozornění. Tuto smlouvu nesmíte postoupit ani nesmíte převést žádná práva k užívání služeb.

 

14.          Sdělení stranám

 

Souhlasíte se společností Microsoft, která vám poskytuje oznámení o službách nebo informace, které je třeba dodat ze zákona, prostřednictvím e-mailu na adresu, kterou jste určili při registraci ke službám. Sdělení, která vám budou odeslána e-mailem, budou považována za odeslaná a doručená k datu odeslání e-mailu. Pokud nesouhlasíte s příjmem sdělení elektronickou formou, musíte přestat služby užívat. Můžete společnost Microsoft informovat postupem uvedeným v části týkající se podpory zákazníků poskytované ke službám.

 

15.          Interpretace smlouvy

 

Toto je úplná smlouva mezi vámi a společností Microsoft, která se týká vašeho užívání služeb. Nahrazuje jakékoli dřívější smlouvy mezi vámi a společností Microsoft, které se týkají vašeho užívání služeb. Názvy oddílů smlouvy slouží pouze pro orientaci a nemají žádné právní účinky. Pokud budete používat nebo zaplatíte za další služby společnosti Microsoft, které nejsou předmětem této smlouvy, mohou být uplatněny samostatné nebo dodatečné podmínky.

 

16.          Žádné oprávněné osoby třetích stran

 

Tato smlouva je uzavřena výhradně mezi vámi a námi. Nezahrnuje žádné další osoby kromě nástupců a postupníků společnosti Microsoft.

 

17.          Podpora

 

Zákaznickou podporu ke službám nenabízíme, pokud není v této smlouvě nebo materiálech publikovaných společně s příslušnou součástí služeb uvedeno jinak. Další informace o zákaznické podpoře naleznete na adrese http://www.xbox.com/support nebo http://www.windowsphone.com.

 

 

18.          Vývozní omezení

 

Na bezplatný software a služby společnosti Microsoft se vztahují zákony Spojených států amerických a dalších jurisdikcí nad vývozem a převodem technologií. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny příslušné zákony a předpisy, které se na tento software a služby vztahují. Přenos tohoto bezplatného softwaru a služeb vládě jakékoli země, na kterou bylo uvaleno embargo, nebo do určitých zakázaných oblastí, je podmíněn souhlasem vlády Spojených států amerických. Další informace získáte na webových stránkách Ministerstva financí Spojených států amerických (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=243206). Dále musíte dodržovat všechny zákony a předpisy Spojených států amerických na kontrolu vývozu, které se na placené služby vztahují. Mezi tyto zákony patří omezení míst určení, koncových uživatelů a koncového užívání. Další informace naleznete na webu Vývoz produktů společnosti Microsoft (http://www.microsoft.com/exporting).

 

19.          SDĚLENÍ

 

19.1.      Sdělení a postupy týkající se uplatňování nároků při porušení práv k duševnímu vlastnictví. Společnost Microsoft respektuje práva k duševnímu vlastnictví třetích stran. Chcete-li odeslat oznámení o porušení práv k duševnímu vlastnictví, včetně uplatnění nároků při porušení autorských práv, použijte jeden z postupů pro odesílání Oznámení o porušení (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). NA POŽADAVKY, KTERÉ NEBUDOU ODPOVÍDAT TOMUTO POSTUPU, NEOBDRŽÍTE ODPOVĚĎ.

 

Společnost Microsoft používá postupy stanovené v článku 17 zákoníku Spojených států amerických, oddíl 512(c)(2) k zodpovězení oznámení o porušení autorských práv. Za odpovídajících okolností může společnost Microsoft také zakázat nebo ukončit účty uživatelů společnosti Microsoft, kteří práva porušují opakovaně.

 

19.2.      Sdělení a procedury týkající se práv k duševnímu vlastnictví v reklamách na sponzorovaných webech. Přečtěte si článek Pokyny k duševnímu vlastnictví (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207), kde naleznete informace o právech k duševnímu vlastnictví v souvislosti s naší reklamní sítí.

 

19.3.      Doložky o autorských právech a ochranných známkách. Všechny části služeb jsou chráněny autorským právem © 2013 společnosti Microsoft Corporation anebo jejích dodavatelů, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Všechna práva vyhrazena. My nebo naši dodavatelé vlastníme vlastnická a autorská práva a další práva na ochranu duševního vlastnictví týkající se služeb nebo jejich obsahu. Microsoft a názvy, loga a ikony všech produktů a služeb a veškerého softwaru společnosti Microsoft mohou být rovněž ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft ve Spojených státech amerických a v dalších zemích. Názvy skutečných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Veškerá práva, která nejsou touto smlouvou výslovně poskytnuta, jsou vyhrazena. Určitý software použitý na některých webových serverech společnosti Microsoft je částečně založen na práci skupiny Independent JPEG Group. Copyright © 1991-1996 Thomas G. Lane. Všechna práva vyhrazena. Software „gnuplot“ používaný na určitých webových serverech společnosti Microsoft je chráněn autorským právem © 1986–1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Všechna práva vyhrazena.

 

19.4.      Sdělení k vizuálnímu standardu H.264/AVC a video standardu VC-1. Tento software může zahrnovat technologii dekódování standardů H.264/MPEG-4 AVC nebo VC-1. Na základě požadavku společnosti MPEG LA, L.L.C. uvádíme toto sdělení:

 

 

TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN NA ZÁKLADĚ PORTFOLIA LICENCÍ K PATENTU AVC A VC-1 PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ SPOTŘEBITELEM (A) KE KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU SE STANDARDY („STANDARDY VIDEA“) NEBO (B) K DEKÓDOVÁNÍ VIDEA VE STANDARDU AVC A VC-1 ZAKÓDOVANÉHO SPOTŘEBITELEM PŘI OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ ČINNOSTI NEBO ZÍSKANÉHO OD POSKYTOVATELE VIDEA, KTERÝ MÁ LICENCI K POSKYTOVÁNÍ TAKOVÉHO VIDEA. ŽÁDNÁ Z LICENCÍ SE NEVZTAHUJE NA ŽÁDNÝ DALŠÍ PRODUKT BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JE TAKOVÝ PRODUKT DODÁVÁN SE SOFTWAREM V RÁMCI JEDINÉHO PRODUKTU. PRO ŽÁDNÉ JINÉ UŽÍVÁNÍ NENÍ POSKYTNUTA LICENCE A NELZE JI ANI ODVOZOVAT. DALŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE OD SPOLEČNOSTI MPEG LA, L.L.C. VIZ WEB SPOLEČNOSTI MPEG LA (http://www.mpegla.com).

 

Pouze pro účely objasnění toto sdělení neomezuje ani nebrání užívání softwaru poskytovaného na základě této smlouvy pro běžné obchodní účely, které jsou součástí takového podnikání, jež nezahrnují (i) další distribuci softwaru třetím stranám nebo (ii) vytváření materiálu pomocí technologií vyhovujících VIDEO STANDARDŮM pro šíření třetím stranám.

 

Pro službu Xbox Live a hry pro službu Windows-Live platí následující dodatečné podmínky:

 

Vyžadujeme určitá oprávnění pro vaše vyhodnocení použití a pro naše povolení vlastností a funkcí služby Xbox Live/her pro službu Windows-Live. Tyto vlastnosti a funkce zahrnují výsledkové tabule, hry s živým hostováním, dosažené výsledky, turnaje a sdílení hráčských profilů. V případě testování nebo používání, případně pokud povolíme tyto vlastnosti a funkce, udělujete společnosti Microsoft a jejím afilacím, prodejcům, distributorům, poskytovatelům služeb, partnerům nebo dodavatelům („strana společnosti Microsoft“) následující oprávnění: Strany společnosti Microsoft mohou používat, sledovat, ukládat, kopírovat, distribuovat, vysílat, přenášet, veřejně vystavovat, provádět a reprodukovat: (i) vaše herní výsledky; (ii) vaše herní sezení; (iii) vaši přítomnost ve službě Xbox Live/Hry pro službu Windows-Live; (iv) dobu, kterou strávíte v určitých částech služby Xbox Live/Hry pro službu Windows-Live; (v) části služby Xbox Live/Hry pro službu Window-Live, které jsou zobrazeny na vašem monitoru nebo obrazovce, a trvání tohoto zobrazení; (vi) pořadí, statistiky, hráčské profily, avatary, obsah, který můžete odesílat; a (vii) další informace o použití. Tato oprávnění platí s připsáním vám, vaší herní přezdívce nebo vašemu avataru i bez připsání. Tato oprávnění můžeme používat bez jakéhokoli sdělení nebo kompenzace pro vás. Abychom se vyhnuli zmatkům, máme právo zpřístupnit informace týkající se vašeho používání a hraní služby Xbox Live prostřednictvím Her pro službu Windows-Live a naopak. Zvolíte-li si propojení vašeho účtu služby s účtem strany společnosti Microsoft ve službě Xbox Live (například vydavatele hry nebo poskytovatele aplikace), souhlasíte s tím, že společnost Microsoft může sdílet omezené informace o účtu s touto stranou společnosti Microsoft. Takové informace o účtu mohou obsahovat jméno, adresu, e-mailovou adresu a datum narození, ale neobsahují žádné informace o kreditní kartě ani jiné platební informace.

 

Aby funkce služby Xbox Live fungovaly v kontextu konkrétních her, které chcete používat, vydavatelé těchto her mohou mít přístup ke kontaktním údajům online (například názvu obrazovky), které ostatním umožňují vás (nebo vaše přidružené účty) kontaktovat ve službě Xbox Live podle toho, jak to povolují vaše nastavení ochrany soukromých údajů a online připojení. Zvolíte-li propojení svého účtu služeb s účtem vydavatele, tento vydavatel může mít také přístup k obsahu komunikace v rámci her, jste-li přihlášeni ke svému účtu s vydavatelem. Funkce komunikace ve službě Xbox Live můžete spravovat pro sebe a své podřízené prvky ve vašich nastaveních ochrany osobních údajů a online připojení.

 

V souvislosti s vaším používáním funkcí živé komunikace (například hlasového chatu, videa a komunikace v herních sezeních s živým hostováním) poskytovaných prostřednictvím služby Xbox Live/Hry pro službu Windows-Live byste neměli očekávat žádnou úroveň soukromí. Tuto komunikaci můžeme monitorovat v rozsahu povoleném zákonem. Avšak nemůžeme monitorovat celé služby a nepokoušíme se o to. Berete na vědomí, že ostatní mohou tuto komunikaci zaznamenávat a používat. Komunikace v živě hostovaných herních sezeních může být také vysílána pro další osoby. Některé hry mohou využívat herní manažery a hostitele. Herní manažeři a hostitelé nemají oprávnění mluvčích společnosti Microsoft. Jejich názory nemusí nutně odrážet názory společnosti Microsoft.

 

Používáte-li hlasem ovládané služby, mohou být společnosti Microsoft odesílány hlasové pokyny. Souhlasíte se zaznamenáváním a ukládáním vašeho hlasového vstupu společností Microsoft pro tyto hlasové pokyny za účelem poskytování hlasem ovládaných služeb a zlepšení kvality a přesnosti našeho rozpoznávání hlasu. Váš hlasový vstup nepoužíváme k žádným jiným účelům. Jakýkoli hlasový vstup budeme zpracovávat v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=259655).

 

Služby mohou zahrnovat směnitelnou herní měnu, včetně mimo jiné zlata, mincí, bankovek nebo bodů, které lze zakoupit od společnosti Microsoft pomocí skutečných platebních prostředků pod podmínkou dosažení dospělosti v zemi vašeho pobytu. Služby mohou také zahrnovat virtuální digitální položky nebo zboží, které lze zakoupit od společnosti Microsoft za skutečné platební prostředky nebo pomocí směnitelné měny. Směnitelnou měnu a virtuální zboží nelze nikdy považovat za skutečné platební prostředky, zboží ani jiné položky peněžní hodnoty od společnosti Microsoft nebo kterékoli další strany.

 

Kromě omezené, osobní, odvolatelné, nepřenositelné, nesublicencovatelné licence pro použití směnitelné měny a virtuálního zboží pouze ve službách nemáte žádné právo ani nárok na takovouto směnitelnou měnu nebo virtuální zboží zobrazující se nebo pocházející ze služeb, ani jakékoli jiné atributy spojené s použitím služeb nebo uložené ve službách.

 

Společnost Microsoft může kdykoli regulovat, kontrolovat, upravovat nebo omezovat herní měnu nebo virtuální zboží jak uzná za vhodné dle svého vlastního uvážení.

 

Převod směnitelné měny nebo virtuálního zboží je striktně zakázán, s výjimkou případů výslovně povolených v rámci služeb. Mimo hru nemůžete kupovat ani prodávat žádnou směnitelnou měnu ani virtuální zboží za skutečné platební prostředky ani jinak směňovat položky na základě hodnoty. Pokus tak učinit by byl porušením této smlouvy.

 

Prodej směnitelné měny nebo virtuálního zboží je konečný. Nebudou poskytovány žádné náhrady. Všechny směnitelné měny nebo virtuální zboží propadnou, je-li váš účet z jakéhokoli důvodu ukončen nebo pozastaven nebo jsou-li služby z libovolného důvodu ukončeny nebo zrušeny.

 

 

Standardní licenční podmínky aplikace Windows Phone

 

STANDARDNÍ LICENČNÍ PODMÍNKY PRO APLIKACE (AKTUALIZOVÁNO V ZÁŘÍ 2012)

SLUŽBA WINDOWS PHONE STORE/MARKETPLACE

 

Tyto licenční podmínky jsou smlouvou mezi poskytovatelem aplikace a vámi. Přečtěte si je, prosím. Vztahují se na softwarové aplikace, které si stáhnete ze služby Windows Phone Store/Marketplace včetně všech aktualizací a doplňků pro aplikace, pokud se aplikace nedodává se samostatnými podmínkami – v tom případě budou platit tyto samostatné podmínky. STAŽENÍM NEBO POUŽITÍM APLIKACE TYTO PODMÍNKY PŘIJÍMÁTE. POKUD TYTO PODMÍNKY NEPŘIJMETE, NEMÁTE PRÁVO A NESMÍTE STAHOVAT ANI POUŽÍVAT APLIKACI.

Poskytovatel aplikace označuje právnickou osobu, která vám poskytuje licenci k aplikaci uvedené ve službě Windows Phone Store.

Přijmete-li a dodržíte-li tyto licenční podmínky, máte následující práva.

 

1.            PRÁVA K UŽÍVÁNÍ A INSTALACI. Smíte nainstalovat a používat jednu kopii aplikace nejvýše až na pěti (5) zařízeních s povolenou službou Windows Phone přidružených k účtu Microsoft, který používáte pro přístup ke službě Windows Phone Store/Marketplace.

2.            INTERNETOVÉ SLUŽBY.

a.            Souhlas pro internetové nebo bezdrátové služby. Aplikace se může připojovat k internetovým nebo bezdrátovým službám. Použijete-li aplikaci, bude to považováno za vyjádření vašeho souhlasu s přenosem standardních informací o zařízení (k nimž patří mimo jiné technické informace o vašem zařízení, systému, aplikačním softwaru a perifériích) pro internetové nebo bezdrátové služby. Jsou-li v souvislosti s vaším používáním služeb poskytovány další podmínky, platí také tyto podmínky.

b.            Zneužití internetových služeb. Žádnou internetovou službu nesmíte používat žádným způsobem, který by ji mohl poškodit nebo zhoršit možnosti jejího použití nebo použití bezdrátové sítě pro jiné uživatele. Službu nesmíte použít k pokusu o získání neoprávněného přístupu k jakýmkoli službám, datům, účtům či síti, a to žádným způsobem.

3.            ROZSAH LICENCE. Aplikace se neprodává, pouze se uděluje licence k jejímu užívání. Tato smlouva vám poskytuje pouze určitá práva k užívání aplikace. Pokud společnost Microsoft zakáže možnost použití aplikací na vašich zařízeních dle vaší smlouvy se společností Microsoft, dojde k zániku jakýchkoli přidružených licenčních práv. Všechna ostatní práva si vyhrazuje poskytovatel aplikace. Pokud vám rozhodné právo bez ohledu na tato omezení neposkytuje více práv, smíte aplikaci užívat pouze způsobem výslovně povoleným v této smlouvě. Současně musíte dodržovat veškerá technická omezení v aplikaci, která umožňují její užívání pouze určitými způsoby. Nesmíte:

•             překračovat technická omezení aplikace,

•             provádět zpětnou analýzu aplikace, její dekompilaci ani rozklad s výjimkou a v rozsahu takových aktivit, které jsou výslovně povoleny rozhodným právem bez ohledu na toto omezení,

•             vytvářet více kopií aplikace, než je určeno v této smlouvě nebo povoleno rozhodným právem bez ohledu na toto omezení,

•             publikovat aplikaci nebo ji jinak zpřístupňovat způsobem, který by umožňoval jiným uživatelům její zkopírování,

•             pronajímat aplikaci, půjčovat ji nebo poskytovat na leasing ani

•             převést aplikaci nebo tuto smlouvu na třetí stranu.

 

4.            DOKUMENTACE. Je-li s aplikací dodávána dokumentace, můžete tuto dokumentaci kopírovat a používat pro interní referenční účely.

 

5.            OMEZENÍ EXPORTU. Aplikace podléhá zákonům a předpisům o vývozu platným ve Spojených státech amerických. Musíte dodržovat všechny příslušné místní i mezinárodní zákony a předpisy o vývozu vztahující se na aplikaci. Tyto zákony zahrnují omezení týkající se cílových destinací, koncových uživatelů a koncového využití. Informace o produktech pod značkou Microsoft naleznete na adrese www.microsoft.com/exporting.

 

6.            SLUŽBY PODPORY. Chcete-li se informovat, zda jsou k dispozici služby podpory, obraťte se na poskytovatele aplikace. Společnost Microsoft (není-li společnost Microsoft poskytovatelem aplikace), výrobce telefonu ani váš poskytovatel bezdrátového připojení nenesou odpovědnost za poskytování služeb podpory k aplikaci.

 

7.            ÚPLNÁ SMLOUVA. Tato smlouva, podmínky pro doplňky a aktualizace a jakékoli prohlášení o ochraně osobních údajů tvoří úplnou smlouvu o aplikaci.

 

8.            PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY.

a.            Spojené státy americké. Pokud jste aplikaci získali ve Spojených státech amerických, řídí se výklad této smlouvy, stejně jako nároky spojené s porušením této smlouvy a všechny další nároky (včetně ochrany spotřebitele, nekalé soutěže a občanskoprávních deliktů) zákony státu, který je místem vašeho pobytu, bez ohledu na kolizní ustanovení práva.

b.            Kanada. Pokud jste aplikaci získali v Kanadě, řídí se výklad této smlouvy, stejně jako nároky spojené s porušením této smlouvy a všechny další nároky (včetně ochrany spotřebitele, nekalé soutěže a občanskoprávních deliktů) zákony provincie, která je místem vašeho pobytu, bez ohledu na kolizní ustanovení práva.

c.             Mimo Spojené státy americké a Kanadu. Pokud jste aplikaci získali na území jakékoli jiné země, bude se tato smlouva řídit zákony této jiné země.

 

9.            PRÁVNÍ ÚČINEK. Tato smlouva popisuje určitá zákonná práva. Ve vaší zemi vám mohou příslušet jiná práva. Touto smlouvou se nemění žádná vaše práva vyplývající ze zákonů platných ve vaší zemi, pokud to zákony vaší země nepovolují.

 

10.          ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY. APLIKACE JE LICENCOVÁNA, „JAK STOJÍ A LEŽÍ,“ „SE VŠEMI CHYBAMI“ A „TAK, JAK JE K DISPOZICI“. RIZIKA PLYNOUCÍ Z JEJÍHO UŽÍVÁNÍ NESETE VY. POSKYTOVATEL APLIKACE SVÝM JMÉNEM, JMÉNEM SPOLEČNOSTI MICROSOFT, POSKYTOVATELŮ BEZDRÁTOVÉHO PŘIPOJENÍ, PŘES JEJICHŽ SÍTĚ JE APLIKACE POSKYTOVÁNA, A VŠECH NAŠICH PŘÍSLUŠNÝCH AFILACÍ, PRODEJCŮ, ZÁSTUPCŮ A DODAVATELŮ („ZAHRNUTÉ STRANY“) ODMÍTÁ POSKYTNOUT JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ ZÁRUKY, GARANCE A PODMÍNKY V RÁMCI APLIKACE NEBO VE VZTAHU K NÍ. VEŠKERÁ RIZIKA, CO SE TÝKÁ KVALITY A VÝKONU APLIKACE, NESETE VY. JSOU-LI ZJIŠTĚNY CHYBY APLIKACE, PŘEBÍRÁTE VEŠKERÉ NÁKLADY NA NEZBYTNOU ÚDRŽBU NEBO OPRAVY. V RÁMCI VAŠICH MÍSTNÍCH ZÁKONŮ MŮŽETE MÍT DALŠÍ PRÁVA SPOTŘEBITELE, KTERÁ TATO SMLOUVA NEMŮŽE ZMĚNIT. V ROZSAHU POVOLENÉM VAŠIMI MÍSTNÍMI ZÁKONY ZAHRNUTÉ STRANY VYLUČUJÍ JAKÉKOLI ODVOZENÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁVA.

 

11.          OMEZENÍ A VYLOUČENÍ OPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮ A ŠKOD. V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM MŮŽETE OD POSKYTOVATELE APLIKACE ZÍSKAT POUZE NÁHRADU ZA PŘÍMÉ ŠKODY, A TO DO VÝŠE VYŠŠÍ ČÁSTKY, KTEROU JSTE ZA APLIKACI ZAPLATILI, NEBO JEDEN AMERICKÝ DOLAR (1,00 USD). SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NA ŽÁDNÉM DISTRIBUTOROVI NEBUDETE VYMÁHAT NÁHRADU ZA ŽÁDNÉ JINÉ ŠKODY, VČETNĚ ŠKOD NÁSLEDNÝCH, Z UŠLÉHO ZISKU, ZVLÁŠTNÍCH, NEPŘÍMÝCH, NÁHODNÝCH NEBO TRESTNÍCH OD ŽÁDNÉ Z KRYTÝCH STRAN.

 

Toto omezení se vztahuje na:

•             všechny záležitosti související s aplikací, službami nebo obsahem, které jsou zpřístupněny prostřednictvím aplikace a

•             nároky za porušení smlouvy; porušení záruky, garance nebo podmínky; ochranu spotřebitele; podvod; nekalou konkurenci; objektivní odpovědnost, nedbalost, nesprávnou interpretaci, opomenutí, přestupek nebo jiný občanskoprávní delikt; porušení statutu nebo předpisu; nebo neoprávněné obohacení; to vše v rozsahu daném platným zákonem.

Omezení se uplatní i v případě, že:

•             Oprava, výměna či refundace za aplikaci nepředstavuje úplnou kompenzaci všech ztrát nebo

•             Zahrnutá strana byla nebo měla být informována o možnosti vzniku škod.